قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره برداری از این حق مالکیت

به درخواست کتبی هر ذی نفعی ، انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه و یا اعطای مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن از آن به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط نیز درج می گردد و اعمال این تغییر منوط به پرداخت حق ثبت مجوز بهره برداری خواهد بود .

توجه : اعمال این تغییر منوط به پرداخت حق ثبت مجوز بهره برداری است که این هزینه به ازاء یک طبقه مبلغ 100,000 ريال برای شخص حقیقی و 200,000 ريال برای شخص حقوقی و حق ثبت اجازه بهره برداری به ازاء هر طبقه اضافی 50,000 ريال برای شخص حقیقی و 100,000 ريال برای شخص حقوقی می باشد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.