قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

ایستایی اجرای حکم دادگاه-نویسنده:دکتر فریدون نهرینی-انتشارات:گنج دانش چاپ اول:سال 1392قیمت:16000هزار تومان
موضوع این کتاب به جهات و رویدادهایی اختصاص دارد که به علت حدوث وطرح آن در اثنا عملیات اجرایی موجب وقفه و توقف اجرای رای دادگاه و یا رای داوری پس از دستور اجرای آن از سوی دادگاه می شود کتاب حاضر در قالب سه مبحث اصلی تنظیم شده که اولین مبحث در چهار گفتار به موضوع تاخیر اجرای حکم دادگاه را مورد بررسی قرارداده است.دومین مبحث در چهار گفتار موضوع تاخیر اجرای حکم را مورد بررسی قرار داده است و آخرین مبحث نیز در شش گفتار موضوع تعطیل اجرای حکم مورد بحث و بررسی قرارداده است.
دولت و سرمایه گذاران خارجی استانداردهای بین المللی – نویسنده : دکتر به آذین حبیبی -انتشارات : موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش -چاپ 1390- قیمت 8500 تومان
کتاب حاضر در دو بخش گردآوری شده است که بخش اول مشتمل بر دو فصل با عنوان حمایت از سرمایه گذاری موضوعاتی چون: فصل اول : رفتار دولت با بیگانگان از منظر حقوق بین المللی ، فصل دوم : معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و استانداردهای رفتاری مورد بررسی قرار داده است . بخش دوم مشتمل بر دو فصل با عنوان جایگاه استانداردهای رفتاری در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری موضوعاتی چون استانداردهای رفتاری مستقل ، استانداردهای رفتاری وابسته را مورد بررسی قرار داده است .
آیین داوری / نویسنده :دکتر مرتضی یوسف زاده / انتشارات :شرکت سهامی انتشار /چاپ اول 1392 قیمت :13500 تومان
کتاب حاضر در هشت فصل گرد آوری شده است ، فصل اول ؛ تعریف و جایگاه و پیشینه داوری که مباحثی چون روشهای مسالمت آمیز رفع اختلافات ، داوری در ترازو را مورد بررسی قرار داده است ، فصل دوم ؛ پایگاه حقوق داوری که مباحثی چون توافق به داوری ، شیوه های توافق به داوری ، توافق های خاص داوری ، داوری سازمانی (نهادی)را مورد بررسی قرار داده است ، فصل سوم ، تعیین داور که مباحثی چون آیین انتخاب داور در سطح ملی ، آیین انتخاب داور در سطح بین المللی را مورد بررسی قرار داده است ، فصل چهارم ؛ داوران که مباحثی چون شرایط داور شدن موانع داور شدن، را مورد بررسی قرار داده است . فصل پنجم ؛ اقامۀ دعوا در مرجع داوری و رسیدگی داور که مباحثی چون روند ارجاع اختلاف و رسیدگی در داوری ملی ، ارجاع دعوا و رسیدگی در داوری بین المللی مورد بررسی قرار داده است .فصل ششم ؛ آیین رسیدگی در داوری بین المللی که مباحثی چون اصول مشترک و اصول اختصاصی داوری بین المللی ، پیامدهای آغاز داوری را مورد بررسی قرارداده است . فصل هفتم ؛ صدور رای که مباحثی چون اختیارات داور در قانون داوری تجاری بین المللی ، صدور رای را مورد بررسی قرار داده است . فصل هشتم ؛ واکنش قانونی علیه رای داور که مباحثی چون ویژگی های رای داور و ویژگی تعرض به آن ، ابطال یا بطلان رای داور در نظام داوری ملی ، اعادۀ دادرسی نسبت به رای داوری بین المللی، آراء داوری مطلقاً باطل و مسائل اجرائی، را مورد بررسی قرار داده است .
ثبوت و اثبات / نویسنده : عباس میرشکاری / ناشر : انتشارات جاودانه جنگل نوبت و سال چاپ : اول 1392 قیمت : 3000 تومان
کتاب حاضر در دو بخش ؛ با طرح موضوعاتی چون بخش اول : معرفی و اثبات ، بخش دوم : بررسی ثبوت و اثبات از جهت ادله گردآوری شده است .بخش اول در دو فصل ، فصل اول ، تقسیم بندی معمول در علم حقوق که مباحثی چون مفهوم ثبوت و اثبات ، تعریف ثبوت و مقایسه آن با مفاهیم مشابه تعریف ثبوت ، حکم واقعی ، تعریف اثبات و مقایسه آن با مفاهیم مشابه / تصدیق احراز / نسبت ثبوت و اثبات /قاعده مالا یعلم را مورد بررسی قرار داده است .فصل دوم ، تقسیم بندی پیشنهادی که مباحثی چون تثبیت ، ثبت ، اثبات را مورد بررسی قرار داده است .
هنر دفاع در دادگاه ها : استراتژی و تاکتیک نویسنده : بهمن کشاورز ناشر : نشر کشاورز چاپ سوم : 1391 قیمت :5500 هزار تومان
کتاب حاضر در دو جلد با موضوع : جلد اول هنر دفاع در دادگاه جنایی ، جلد دوم هنر دفاع در دادگاه حقوق مدنی گردآوری شده است جلد اول با طرح موضوعاتی چون : پاسخ به شبهات در دعاوی مدنی ( حقوق) و در امور کیفری ، چرا دادگاه جنایی ؟ ، دادگاه جنایی چیست ؟ ، چرا هنر دفاع در دادگاه جنایی؟ لوازم و ابزار کار وکیل جنایی ، ابزارهای لازم برای همه وکلا ، ابزارهای لازم برای وکیل جنایی ، پذیرش موکل ، طراحی دفاع ( استراتژی و تاکتیک) استراتژی دفاع ، تاکتیک دفاع ، جلسه تجزیه و تحلیل ، شناسایی قبل از جلسه ، بررسی های علمی و فنی ، تنظیم لایحه ، هماهنگی نهایی ، آمادگی های پیش از جلسه ، جلسه دادرسی ، رفتار وکیل در دادگاه ، دفاع وکیل ، آخرین دفاع ، پایان دادرسی " شهادت ، تاکتیک های دفاعی در جرمهایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنایی است" ، اقرار ، تاکتیک های دفاعی در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنائی است ، زنا ، لواط ، قتل عمد ، سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار داده است . در جلد دوم با طرح موضوعاتی چون برد قضایی ، صورتجلسه پذیرش دعوا ، وکالتنامه ، قرارداد حق الوکاله ، شکل دادخواست، ثبت و ارجاع دادخواست ، جلسه دادرسی ، آداب شرکت در جلسه و نکات قابل توجه ، امضاء صورتجلسه و خروج از دادگاه ، اظهارنامه ، تامین دلیل ، تامین خواسته ، دستور موقت ، فایدۀ دستور موقت ، پس از صدور و اجرای دستور موقت چه نیازی به اقدامات دیگر داریم ؟ دستور موقت با تامین خواسته چه فرقی دارد ؟ ورود ثالث ، جلب ثالث ، دعوای متقابل ( پاتک در نبرد قضایی) اقرار ، اسناد ، کارشناسی ، سوگند ، حکم حضوری و غیابی ، تجدید نظر ، دفاع وقتی خوانده هستیم ، پذیرش موکل ، تعیین استراتژی و تاکتیک دفاع ، مطالعه برای دفاع ، تهیه لایحه دفاع ، جلسه دادرسی را مورد بحث و بررسی قرار داده است .
آیین داوری – نویسنده : دکتر مرتضی یوسف زاده – ناشر : شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1392 قیمت : 13500 تومان
کتاب حاضر در هشت فصل گرد آوری شده است . فصل اول ، تعریف و جایگاه و پیشینه داوری را در سه مبحث با طرح موضوعاتی چون ؛ روش های مسالمت آمیز رفع اختلافات به داوری ، داوری در ترازو مورد بررسی قرار داده است . فصل دوم ، پایگاه حقوقی داوری را در چهار مبحث با طرح موضوعاتی چون توافق به داوری ، شیوه های توافق به داوری ، توافق خاص داوری ، داوری سازمانی ( نهادی) مورد بررسی قرار داده است . فصل سوم ، تعیین داور در دو مبحث با طرح موضوعاتی چون آیین انتخاب داور در سطح ملی ، آیین انتخاب در سطح بین المللی مورد بررسی قرار داده است ، فصل چهارم ، داوران را در دو مبحث با طرح موضوعاتی چون شرایط داور شدن ، موانع داور شدن مورد بررسی قرار داده است . فصل پنجم ، اقامۀ دعوا در مرجع داوری و رسیدگی داور در دو مبحث با طرح موضوعاتی چون روند ارجاع اختلاف و رسیدگی در داوری ملی ، ارجاع دعوا و رسیدگی در داوری بین المللی مورد بررسی قرار داده است . فصل ششم ، آیین رسیدگی در داوری بین المللی را در دو مبحث با طرح موضوعاتی چون اصول مشترک و اصول اختصاصی داوری بین المللی ، پیامدهای آغاز داوری مورد بررسی قرار داده است . فصل هفتم ، پایان رسیدگی و صدور رای را در دو مبحث با طرح موضوعاتی چون اختیارات داور در قانون داوری تجاری بین المللی ، صدور رای مورد بررسی قرار داده است . فصل هشتم ، واکنش قانونی علیه رای داور در پنج مبحث با طرح موضوعاتی چون ویژگی های رای داور و ویژگی تعرض به آن ، ابطال بطلان رای داور در نظام داوری ملی ، ابطال و بطلان رای داور در داوری بین المللی ، اعادۀ دادرسی نسبت به رای داوری بین المللی ، آراء داوری مطلقاً باطل و مسائل جزائی مورد بررسی قرار داده است .
بایسته های حقوق بازار سرمایه – نویسندگان : دکتر محمد سلطانه /مرضیه خلیلی/ لیلا سهرابی/ زینب فلاح تفتی / انتشارات و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس چاپ اول 1390 قیمت : 70000 هزار تومان
کتاب حاضر در سه بخش گرد آوری شده است . بخش نخست ، ساختار بازار سرمایه را در دو فصل با طرح موضوعاتی چون ارکان ناظر بازار سرمایه ، اشخاص تحت نظارت ،مورد بررسی قرار داده است بخش دوم ، ناهنجارهای بازار سرمایه در سه فصل با طرح موضوعاتی چون تخلفات ، اختلافات ،جرائم مورد بررسی قرار داده است ، بخش سوم مقررات ناظر بر شرکت های سهامی در پنج فصل با طرح موضوعاتی چون : معرفی شرکت های سهامی ، تشکیل شرکت سهامی ، سهام شرکت سهامی ، ارکان شرکت سهامی ، حیات شرکت را مورد بررسی قرار داده است .
بایسته های حقوق بازار سرمایه (مقررات تحلیل گری) نویسندگان : دکتر محمد سلطانی/ حامد اخوان/ سید مرتضی شهیدی انتشارات بورس 1390 – قیمت : 7000 هزار تومان
کتاب حاضر در 4 بخش گردآوری شده است که در بخش نخست : فصل اول، مقررات تجاری رادر هفت مبحث با طرح موضوعاتی چون ؛ الزامات حرفه ای تاجر ، شخصیت حقوقی ، انواع شرکت های تجاری ، انحلال و تصفیه شرکت های تجاری ، اسناد تجاری ، ضمانت ، اسم تجاری مورد بررسی قرار داده است . فصل دوم، قانون تجارت الکترونیکی را در هشت مبحث با طرح موضوعاتی چون : تعاریف و کلیات ، دامنه شمول قانون ، دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ، ارزش اثباتی داده پیام ، قواعد ارسال و دریافت داده پیام ، قواعد حمایتی قانون ، جرایم و مجازات ها ، جبران خسارات را مورد بررسی قرار داده است .در بخش دوم : فصل اول قانون مالیات های مستقیم را با طرح پنج مبحث موضوعاتی چون : تعاریف و کلیات ، مشمولین ماخذ مالیات ، معافیت های قانونی ، کسورات ، وصول مالیات مورد بررسی قرار داده است . فصل دوم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را در پنج مبحث با طرح موضوعاتی چون : تعاریف و کلیات ، ماخذ مالیاتی ،معافیت مالیاتی ، تکالیف قانونی مؤدیان و دستگاههای اجرایی ، وجوه لازم الاداء ضمانت اجرایی مورد بررسی قرار داده است . در بخش سوم : قواعد عمومی قراردادها و قواعد حاکم بر عقود معین با دو فصل ، فصل اول : قواهد عمومی قراردادها ،و فصل دوم : قواعد حاکم بر عقود معین مورد بررسی قرار گرفته است . بخش چهارم : پردازشگری اطلاعات مالی را در چهار فصل، فصل اول : مجوز تاسیس ، تبدیل و فعالیت ، فصل دوم : تکالیف و مسئولیت شرکت پردازش اطلاعات مالی ، فصل سوم ، ممنوعیت های قانونی ، فصل چهارم ضمانت اجرای تخلفات مورد بررسی قرار داده است
هیات داروی بازار اوراق بهادار/نویسنده:دکتر سام سوادکوهی/انتشارات:شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس/چاپ دوم:بهار 1388/قیمت:4000تومان
کتاب حاضر در شش بخش گردآوری شده است که بخش اول:شامل دو قسمت می باشد قسمت اول:تشکیلات و صلاحیت هیات داوری،قسمت دوم:جریان داوری و صدور رای و اجرای آن را مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم:آشنایی با برخی اصول دادرسی اسلامی در داوری را مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم:تحلیل آماری اختلافات طرح شده در هیات داوری با عناوین انواع اختلافات مالی1-فروش سهام بدون مجوز2-خرید سهام بدون مجوز3-عدم فروش سهام4-فروش بدون مجوز حق تقدم یا عدم ثبت حق تقدم توسط کارگزار5-عدم تحویل کالا6-عدم پرداخت وجه توسط کارگزار7-انسداد حساب بدون دستور قضایی8-انتقال وجه بدون مجوز صاحب حساب را مورد بررسی قرار داده است. در بخش چهارم،مبانی حقوقی آرای صادره از هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار را مورد بحث قرارگرفته است . ودر بخش پنجم این کتاب، آرای هیات داوری با مبانی حقوقی مربوطه آورده شده است . بخش ششم:در بردارنده ی ضمائمی چون قانون داوری تجاری بین المللی،آیین نامه داخلی مرکز داوری اتاق ایران در مورد تشکیلات و نحوه ارایه خدمات و ... می باشد.
ارج نامه دکتر الماسی – نویسنده : دکتر حسن محسنی- انتشارات : شرکت سهامی (مقالات اهدا شده به دکتر نجاد علی الماسی)انتشار ، چاپ اول 1391 قیمت : 42500 تومان
کتاب حاضر در شش بخش گردآوری شده است با مقدمه ای از زندگی نامۀ استاد دکتر نجاد علی الماسی ، بخش نخست کتاب به مقالاتی در حقوق بین المللی خصوصی اختصاص یافته است که شامل مقالاتی چون صلاحیت دادگاه ها و تعیین آن در حقوق بین الملل خصوصی ایران (دکتر سید نصراله ابراهیمی) تمیز قانون حاکم بر ارث (دکتر ناصر کاتوزیان) قانون حاکم بر انتقال سهام با نام (دکتر سید حسین صفایی) ویژگی های قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی (دکتر رضا مقصودی)تبیین مفهوم نظم عمومی ملی در روابط بین الملل با تاکید بر قواعد امری حقوق عمومی(دکتر ربیعا جنیدی) جایگاه مستقلات عقلیه در تکوین قواعد حقوق بین الملل(دکتر علیرضا ابراهیمی)تاثیر تحریم بر قانون منتخب طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی خصوصی(دکتر فخرالدین اصغری و یاسر عبدی) تعارض قوانین در اتحادیه اروپاوشیوه های حل آن(دکتر محسن حسن وند)تاملی در مفهوم ماده 973 قانون مدنی و آرای حقوق دانان ایرانی درباره ی احاله درجه دو(دکتر مصطفی دانش پژوه) شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق ایران(دکتر همایون مافی و نسیبه قادری) می باشد . بخش دوم به مقالاتی در حقوق مدنی اختصاص یافته است که شامل مقالاتی چون عیوب اراده (دکتر روح اله آخوندی) تعهد طبیعی (دکترمحسن ایزانلو) مفهوم ضمان درک و وجود تشابه و افتراق آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(دکتر حمید ابهری)انتقال تبعی عقد(دکتر ابراهیم شعاریان) جستاری در ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال فناوری (دکتر مصطفی ماندگار) مالکیت خصوصی به عنوان ابزاری برای افزایش ثروت و امنیت اقتصادی و ضرورت پرهیز از افراط و تفریط (دکتر رحیم پیلوار)در کنج خلوت:گفتاری در حق خلوت خصوصی (دکتر حسن جعفری تبار)عناصر وویژگی های مالکیت در میان اقوام ابتدایی (دکتر رضا شکوهی زاده)تشکیل قرارداد در فضای مجازی و آثار حقوقی حاکم بر آن(دکتر محمد حسن صادقی مقدم و قائم الدین شعبانی حاجی)ماهیت حقوقی و آثار رهن مال غیر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران (دکتر محمود کاظمی ودکتر عباس بروزیی و دکتر مجید اسکویی )می باشد . بخش سوم به مقالاتی در حقوق دادرسی اختصاص یافته است که شامل مقالاتی چون انصاف در رویۀ قضایی ایران( دکتر مرتضی عادل و دکتر رمضان دهقان) مفهوم مرجع قضایی (دکتر حسن محبی) متفرعات دعوا و ویژگی های آن (دکتر فریدون نهرینی) تبیین ماهیت ادله الکترونیکی از دیدگاه نظام سنتی ادله اثبات دعوا (دکتر عباس کریمی و سحر کریمی)بنیادهای اصل نسبیت رای مدنی و آثار رای در ارتباط با طرفین و دادرس (همایون رضایی نژاد و امیر حسین رضایی نژاد) می باشد . بخش چهارم به مقالاتی در فلسفۀ حقوق اختصاص یافته است که شامل مقالاتی چون باز اندیشی در روش شناسی علمِ حقوق (دکتر فرهاد ایرانپور) ، انعکاس پاره ای از تحلیل های فلسفی و منطقی حقوق در رویه قضایی (دکتر عبداله خدابخشی) اثبات گرایی حقوقی و آثار آن بر دولت حقوقی و حق های شهروندی (دکتر محمدرضا ویژه) می باشد . بخش پنجم به مقالاتی در حقوق مالکیت فکری اختصاص یافته است که شامل مقالاتی چون ، کاوشی در چالش های ناشی از آثار گمنام (دکتر سعید حبیبا) ، موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی و اسماء موسوی) قابلیت انطباق حقوق ایران با پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگاه ها درمسائل مالکیت فکری (دکتر محسن صادقی)می باشد . بخش ششم به مقالاتی در حقوق عمومی اختصاص یافته است که شامل مقالاتی چون تمایزات میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و نسبیت آن ها (دکتر بیژن عباسی) مبانی تبعیض ثبت و شیوه های اعمال آن ( دکتر علی اکبر گرجی و مریم تقی دوست ) می باشد .
شخصیت حقوقی/نویسنده:دکتر محمد جواد صفار/انتشارات:بهنامی چاپ اول1390/قیمت:14000هزار تومان
کتاب حاضر در چهار بخش گردآوری شده است که در بخش مقدماتی با دو فصل اهمیت موضوع در رشته حقوق خصوصی و همچنین سایر رشته ها و تاریخچه موضوع با مباحثی چون سابقه و سیر تاریخی تئوری شخصیت حقوقی در جهان و حقوق ایران و اسلام مورد بررسی قرارگرفته است،بخش اول در سه فصل، که فصل اول به تعریف شخصیت حقوقی ،شرایط وعوامل ایجاد شخصیت حقوقی پرداخته است فصل دوم با عنوان ماهیت شخص حقوقی و بررسی مکاتب مربوط به آن با چهار مبحث نظریه واقعی بودن شخص حقوقی،نظریه فرضی بودن شخص حقوقی،سایر نظریه ها،نظریه قابل قبول در مورد ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث قرار داده است، فصل سوم: با عنوان آغاز و پایان شخصیت حقوقی که در مبحث اول آغاز شخصیت حقوقی را با دو گفتار آغاز شخصیت حقوقی حقوق عمومی،آغاز شخصیت حقوقی حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است . در مبحث دوم پایان شخصیت حقوقی با دو گفتار پایان شخصیت حقوقی حقوق عمومی،حقوق خصوصی را مورد بررسی قرار داده است بخش دوم در چهار فصل،طبقه بندی و تشریح مصادیق بارز اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرارداده است که فصل اول مقایسه و ضوابط طبقه بندی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی را با دو مبحث تفاوت ها و همانندی های اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی مورد بررسی قرار داده است،فصل دوم طبقه بندی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و تعیین و تشریح مصادیق بارز آن که با دو مبحث اشخاص حقوقی متصدی امور ملی،اشخاص حقوقی متصدی امور خاص مورد بررسی قرار گرفته است،فصل سوم طبقه بندی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و تعیین و تشریح مصادیق بارز آن را با چهار مبحث،شخصیت حقوقی شرکت ها،شخصیت حقوقی موسسات غیر تجارتی،شخصیت حقوقی وقف،شخصیت حقوقی ترکه قبل از تصفیه مورد بررسی قرار گرفته است فصل چهارم طبقه بندی اشخاص حقوقی در فقه را مورد بررسی قرار داده است بخش سوم در دو فصل،مختصات اشخاص حقوقی و حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.
منطق حقوق (پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدلال حقوقی) نویسنده :دکتر محمد مهدی الشریف – انتشارات :شرکت سهامی انتشار چاپ اول :1391– قیمت : 24500 هزار تومان
کتاب حاضر با مقدمه ای از استاد ناصر کاتوزیان در چهاربخش گردآوری شده است که بخش اول در سه فصل موضوع حقوق و اندیشه استدلالی مورد بررسی قرار داده است ، بخش دوم : در چهارفصل ، موضوع شرایط و موانع حکومت منطق صوری بر حقوق ، مورد بررسی قرار داده است بخش سوم : در چهار فصل ، موضوع منطق خطابی ؛ جمع قانونیت و عدالت مورد بررسی قرار داده است، بخش چهارم : در چهار فصل ، موضوع منطق فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است .
ادله الکترونیکی – نویسنده ، آلن گاتن ، ترجمه : مصیب رمضانی -ناشر : دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نوبت چاپ : اول خرداد 1383
این کتاب ، ترجمۀ کتاب ادلۀ الکترونیک نوشته آلن گاتن است که در سال 1999 توسط انتشارات کارس وِل در کشور کانادا منتشر شده است . در زمینه کشف و استناد به ادله الکترونیکی – خصوصاً ادله مبتنی بر سیستمهای رایانه راهکارهای را ارائه داده است . کتاب مشتمل بر ده فصل می باشد که به شرح فصول ذیل به موضوعات پرداخته است : فصل اول : مقدمه ای بر ادلۀ الکترونیک فصل دوم : کشف ادله الکترونیک فصل سوم : منابع ادله الکترونیک / کجا آنها را بیابیم ؟ فصل چهارم : کشف منابع پنهان ادله الکترونیک فصل پنجم :چالش های پیش روی بررسی ادله الکترونیک فصل ششم : راهبردهای دفاعی فصل هفتم: الزامات راجع به افشای ادله الکترونیک فصل هشتم: حفاظت ار ادله الکترونیکی فصل نهم : قابلیت پذیرش ادله الکترونیک فصل نهم : قابلیت پذیرش ادله الکترونیک در دادرسی فصل دهم : نتیجه گیری
آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد (الزامات دولت های عضو کنوانسیون مریدا(2003) – نویسندگان : افشین پاکجو ، منصور آقا محمدی – انتشارات : رسانه تخصصی – نوبت چاپ : اول 1390 – قیمت 7500 تومان
کتاب حاضر در دو بخش گردآوری شده است که بخش اول با موضوع معرفی کنوانسیون ، مفاهیم و الزامات دولتها شامل دو فصل به ترتیب: معرفی کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فسادو مفاهیم ، تعهدات دولتها در زمینه استرداد می باشد و بخش دوم با موضوع مصادره و استرداد دارایی نامشروع مشتمل بر دو فصل به ترتیب : مصادره ، استرداد دارایی ها مطابق کنوانسیون و حقوق بین الملل می باشد .
اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا-نویسنده:دکتر عباس موسویان-ناشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-نوبت چاپ:اول-قیمت:88000ریال
کتاب حاضرکه تحقیقی کاربردی در حوزه مباحث بانکداری بدون ربا است و به بررسی مسائلی چون1-نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت پیشنهاد قانون جایگزین 2- نقد و بررسی الگوی عملیاتی نظام بانکی جهت ارائه الگوهای جایگزین پرداخته است.کتاب حاضر در سه بخش گردآوری شده است که بخش نخست شامل سه فصل با عناوین ذیل:1-نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا2-قانون عملیات بانکی بدون ربا(پیشنهادی)3- مقایسه قانون فعلی و قانون پیشنهادی و شرح تغییرات می باشد.بخش دوم شامل دو فصل با عناوین ذیل:1-نگاهی اجمالی به الگوهای بانکداری بدون ربا 2-الگو جدید(پیشنهادی)بانکداری بدون ربا می باشد.بخش سوم که شامل 16 پیوست علمی تحقیقی با عناوین ذیل:1-قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی 2- طبقه بندی اظهارنظرها پیرامون قانون عملیات بانکی بدون ربا (پیشنهادی) 3- مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا 4- احکام فقهی عملیات بانکداری متعارف 5- بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر 6- بانک اسلامی اردن 7- بانک توسعه اسلامی 8- الگوی جدید بانکداری بدون ربا 9- خرید و فروش دین (تنزیل) 10- کاربرد عقد استصناع در عملیات بانکی بدون ربا 11- بررسی فقهی – حقوق جریمه و خسارت تاخیر تادیه 12- راهکارهای حل مشکل تاخیر تادیه در بانکهای بدون ربا 13- عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع – مشکلات و راه حل ها 14- مدل های عملیاتی اوراق اجاره به شرط تملیک 15- بررسی فقهی قراردادهای بانکی (جعاله و اجاره به شرط تملیک ) 16- قراردادهای لیزینگ و انطباق آن ها با عقود اسلامی می باشد .
سرگذشت قانون ، مباحثی از تاریخ حقوق ( دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز) –نویسنده:علی پاشا صالح –انتشارات :دانشگاه تهران نوبت چاپ:چهارم –قیمت :000/20 هزار تومان
کتاب حاضر مشتمل بر عناوین ذیل می باشد :1-کلیات: که شامل بررسی مباحثی چون تاریخ حقوق چیست؟ اهمیت تاریخ حقوق ،تعریف قانون ،عناصر و ارکان قانون ، قانون اساسی جهانی ، وکالت دعاوی ... می باشد . 2- تمدنهای باستانی که شامل بررسی تمدنهای باستانی کشورهای خاورمیانه- بابل –مجمع القوانین حمورابی- کوروش کبیر و نخستین اعلامیۀ حقوق بشر- قانون در اوستا و متون باستانی و ... می باشد . 3- ایران در دوران معاصر که شامل بررسی مباحثی چون :آغاز عصر جدید در تاریخ قانون گذاری ایران ، اصل اول متمم قانون اساسی و مذهب رسمی ایران ، مراحل سه گانه تاریخ حقوق ایران – فرمان تاسیس مجلس – کانون وکلای دادگستری ، ... می باشد . این کتاب همچنین مشتمل بر مباحثی در زمینه تاریخچه ، تاریخ حقوق ، مبانی و منابع حقوق ، دستگاه قضایی ، ریشۀ قانون ، قوانین عرف و انصاف ، قوانین انگلوساکسن ، قانون کلیسا ، قانون گذاری در امپراطوری کشورهای یونان ،رم ،فرانسه ، سویس، بلژیک ،آلمان ، انگلستان ، آمریکا، اسپانیا ، ترکیه ، هندوستان ، پاکستان ، روسیه و اتحاد جماهیر می باشد . و در ضمائم نیز مطالبی چون قانون اساسی ایران و متمم آن با اصلاحات و ملحقات و تفاسیر ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور انقلاب سفید ایران می باشد .
اندیشه های حقوقی ، مجموعه مقالات حقوقی – نویسنده : دکتر مهدی شهیدی – انتشارات : مجد ، چاپ سوم : سال 1391
کتاب حاضر در پنج بخش گردآوری شده است که بخش اول با موضوع حقوق مدنی شامل 14 مقاله با عناوین زیر می باشد: 1- قرارداد تشکیل بیع 2- قدرت بر تسلیم مورد معامله 3- فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی 4- ادله اثبات دعوی و ادله اثبات احکام 5- مرور زمان در دعاوی راجع به فسخ یا بطلان معاملات 6- وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع 7- صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری 8 – اقرار غیر مجرد 9- مسئولیت حقوقی ناشی از تصادم وسایل نقلیه 10- تلقیح مصنوعی انسان 11- وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 12 – بررسی ابعاد حقوقی اهداء و انتقال جنین 13- رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق 14 –تجاوز از حق ، بخش دوم با موضوع حقوق بازرگانی شامل 2 مقاله می باشد : 1- تفسیری پیرامون ماده 533 قانون تجارت 2- برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل ، بخش سوم با موضوع حقوق کیفری شامل 3 مقاله می باشد :1- جعل مقدمه ای بر حکم تعریفی در ماده 97 قانون مجازات عمومی2- مسائلی پیرامون جرم استفاده از سند مجعول3- حمله غیر قابل مجازات و دفاع مشروع ، بخش چهارم با موضوع :حقوق بین المللی خصوصی با 2 مقاله می باشد:1- قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی 2- قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی خصوصی ، بخش پنجم با موضوع مقالات جدید با 4 مقاله می باشد:1- ارث زوجه 2- تمایز اعمال حقوقی و وقایع حقوقی3- ارتباط ماده 10 قانون مدنی با عقود معین 4- تعهدات پولی
نیم قرن در دادگستری – نویسنده : دکتر محمود آخوندی اصل – انتشارات : سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ اول : تابستان 1389
این کتاب داستان یک عمر زندگی دکتر محمود آخوندی اصل را روایت می کند و حاصل نیم قرن حضور مداوم نویسنده در امر قضاست . در حقیقت این کتاب را می توان زندگی نامه مولف دانست که شامل خاطرات شغلی ایشان در طول سالیان حضور در مناصب مختلف قضایی است . و موضوع اصلی متن کتاب مسائل حقوقی و دادگستری و حواشی مربوط به آن است . کتاب در سه بخش سامان یافته است ؛ بخش نخست آغاز زندگی و دانش اندوزی نویسنده را در بر می گیرد و بخش دوم نیز به خدمات قضایی ، آموزشی و پژوهشی ایشان می پردازد ، بخش سوم برگ هایی از دفتر خاطرات شغلی نویسنده را پیش روی می نهد . نویسنده محترم در دیباچه این کتاب اینگونه می نویسد : آنچه می نگارم تجربه هایی است که به بهای عمر انسانی به دست امده که سعی داشته است در اجرای عدالت واقعی اجتماعی سهیم باشد و هر روز آرزومند بوده است که دادگستری را در معنای واقعی آن توسعه یافته و اصلاح شده ببیند و این نوشتار می تواند در یافتن روش های زندگی اجتماعی بهتر و سالم تر ، دانش اندوزی ، کاریابی ، استقلال فکری ،آرزو اندیشی ، آزاده بودنه و آزاد زیستن سهمی داشته باشد
اسرار تجاری الکترونیکی کاربردی در قانون تجارت الکترونیک ایران – نویسندگان: عباس بشیری ، مریم پوررحیم – انتشارات :جاودانه – قیمت: 4000 هزار تومان
مباحث این کتاب در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است که فصل اول : شناخت دنیای مجازی ، فصل دوم : شناخت اسرار تجاری در دنیای مجازی ، فصل سوم: حقوق دارنده اسرار تجاری و نحوه حمایت ،همچنین در کتاب حاضر از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و منابع مورد استفاده در این کتاب ، به شیوه اینترنتی و کتابخانه گردآوری شده است.
روش تحقیق در علم حقوق (با تاکید بر پایان نامه نویسی) نویسنده : دکتر حسین آل کجباف – انتشارات جنگل – نوبت و سال چاپ : اول 1390 – قیمت : 3000 تومان
این کتاب به طور مختصر به انواع روش تحقیق در رشته های علوم انسانی پرداخته و سپس روش هایی را که در گرایش های مختلف حقوق از آنها استفاده می شود مورد بحث قرار داده است ، همچنین مراحل مختلف نگارش پروپوزال ، پایان نامه و رساله دکترا نیز در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .این کتاب مشتمل بر هفت فصل می باشد ، فصل اول : کلیات و مفاهیم ، فصل دوم : انواع تحقیق علمی ، فصل سوم : ساختار و فرایند پایان نامه نویسی ، فصل چهارم : نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها ، فصل پنجم : مستند سازی و آیین نگارش و ویرایش ، فصل ششم : مشخصات ظاهری پایان نامه ، فصل هفتم : نحوه نگارش مقاله
حقوق ورشکستگی – نویسنده : دکتر کورش کاویانی – انتشارات : میزان – چاپ اول تابستان 1391 – قیمت : 7000 تومان
کتاب حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل: اول کلیات ، در فصل دوم : قواعد ماهوی ودر فصل سوم : قواعد شکلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .این کتاب متضمن نوآوری چون پرداختن به "شیوه تولید قواعد کار آمد در مواجهه با پدیده ناتوانی "به عنوان یک موضوع اصلی در بخش نخست می باشد،همچنین در این کتاب قواعد ماهوی و شکلی حقوق ورشکستگی به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته تا مطالعه توامان این دو موجب نگردد قواعد ماهوی در میان انبوه قواعد شکلی ورشکستگی نادیده گرفته شود.
آیین دادرسی مدنی – نویسنده دکتر مرتضی یوسف زاده –انتشارات: شرکت انتشار- چاپ اول 1391 -قیمت 19750 تومان
مطالب این کتاب به کتاب اول و دوم تقسیم شده است که کتاب اول شامل یازده فصل می باشد که در فصل اول : آشنایی با آیین دادرسی مدنی ، فصل دوم : نظام قضایی به مفهوم عام و توابع آن ، فصل سوم : مراجع قضائی اختصاصی یا شبه قضایی ، فصل چهارم : نظام قضائی به مفهوم خاص ، فصل پنجم : اصول بنیادی آیین دادرسی مدنی ، فصل ششم : صلاحیت دادگاه ها ، فصل هفتم : وکالت در دعاوی ، فصل هشتم : دعوا و انواع آن ، فصل نهم : مقدمات و حواشی دعوای مدنی ، فصل دهم:دادرسی مدنی ، فصل یازدهم :ادلۀ اثبات دعوی ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و کتاب دوم شامل پنج فصل می باشد که در فصل اول : حکمت بازبینی تحولات قانونی وشیوه ها ، فصل دوم : بازبینی شکل رای ، فصل سوم : بازبینی ماهوی رای توسط مرجع صادر کننده ، فصل چهارم : تجدید نظر خواهی ، فصل پنجم : فرجام خواهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری – نویسنده : نوید اله صمدی قوشچی- انتشارات جنگل – نوبت و سال چاپ اول : 1378 – قیمت : 70000 ريال
این کتاب ضمن تحلیل نسبتاً کامل از تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری راجع به دایر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری در مورد چگونگی دایر کردن محل مشاغل خاص از قبیل مطب پزشکان و حرف وابسته و دفاتر : وکالت ، اسناد رسمی ، مهندسی ، ازدواج و طلاق، کارشناسان رسمی ، دارالترجمه ، روزنامه ، مجله انتشاراتی و فعالیت هایی از نوع : مدارس غیر انتفاعی ، تعلیم کنکور ، تعلیم رانندگی ، ... در اماکن غیر تجاری مورد بررسی قرار داده و دهها مورد پرونده های عملی اینگونه فعالیت ها رانیز که مورد رسیدگی کمیسیون های ماده 100 و شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفته بررسی وهمچنین متون راجع به قوانین و مقررات ، آرای شعب دیوان عدالت اداری و وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور گردآوری شده است .
تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران – نویسنده : زیدا.. صمدی قوشچی -قیمت : 85000 – نوبت و سال چاپ چهارم : 1388
کتاب حاضر شامل سه فصل می باشد که فصل اول ، انواع تخلفات ساختمانی را در ده مبحث مورد بررسی قرار داده است که ، مبحث اول: سابقه قانون گذاری مراجع تخلفات ساختمانی حوزه و حریم شهرها ، مبحث دوم : سابقه قانونگذاری در مورد سایر تخلفات ساختمانی ، مبحث سوم : تخلف احداث ساحتمان بدون پروانه ، مبحث چهارم: تخلف عدم استحکام بنا ، مبحث پنجم :تخلف تبدیل و حذف و تغییر کاربری ، مبحث ششم :احداث ساختمان و تاسیسات خلاف در حریم لوله های نفت و گاز ، مبحث هفتم : تخلف عدم رعایت عقب نشینی ، مبحث هشتم : تخلف تراکم اضافی ، مبحث نهم : تخلف احداث بنا در حریم خطوط انتقال برق و تاسیسات و منابع آبهای عمومی کشور، مبحث دهم : تخلف ارتفاع اضافی، فصل دوم :رسیدگی به تخلفات ساختمانی را در شش مبحث مورد بررسی قرار داده است ، مبحث اول: ماهیت تخلفات ساختمانی و جایگاه حقوقی آن ، مبحث دوم :رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوسیله مراجع قضایی، مبحث سوم :رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوسیله کمیسیونها ، مبحث چهارم: خصوصیات آرای مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، مبحث پنجم : رسیدگی مرحله تجدید نظر ، مبحث ششم :رسیدگی دیوان عدالت اداری و نهایتا فصل سوم در مورد اجرای آرای راجع به تخلفات ساختمانی است که آن را در سه مبحث مورد بررسی قرار داده است ، که در مبحث اول : خصوصیات آرای قابل اجرا راجع به تخلفات ساختمانی و شرایط معده ، مبحث دوم : اجرای رای تخریب ، مبحث سوم : اجرای آرای پرداخت جریمه
تبدیل به اوراق بهادار سازی دارایی ها ( وام ها) در صنعت بانکداری ، مجری طرح : دکتر محمد فقهی کاشانی ، ناشر : پژوهشکده پولی و بانکی نوبت چاپ : اول پاییز 1385 ، قیمت : 2700 تومان
در کتاب حاضر تلاش شده تا چهارچوب جامعی از اهداف مربوط به اصول کلیدی مفید برای معاملات تبدیل به اوراق بهادار سازی را به طور کلی و همچنین به طور خاص در رابطه با شبکه بانکی ایرانی ارائه نماید.کتاب شامل سه فصل می باشد که در فصل اول : اصول و مبانی تبدیل به اوراق بهادار سازی ، در فصل دوم : تجزیه و تحلیل ساختار و عوامل اصلی تبدیل به اوراق بهادار سازی دارایی های شبکه بانکی و در فصل سوم ، جمع بندی و نتیجه گیری آمده است .در انتهای کتاب در قالب ضمیمه ،تبدیل به اوراق بهادار سازی در آسیا و اقیانوسیه : الزامات ریسک های اعتباری و نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته است .
حقوق پرداخت های بانکی – نویسنده : مصطفی السان – ناشر : پژوهشکده پولی و بانکی – چاپ اول :1390 – قیمت : 75000 ریال
کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل می باشد . که در فصل اول ، مفاهیم اصلی پژوهش مشخص شده است ، در فصل دوم انواع مختلف ابزارها و شیوه های پرداخت های بانکی معرفی شده و به اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آنها پرداخته شده است ، در فصل سوم ، اختلال و اشتباه در پرداخت های بانکی و آثاری که بروز خطا یا اشتباه می تواند در این نوع از پرداخت ها ایجاد کند ، مورد بررسی قرار گرفته است . فصل چهارم ، آثار پرداخت های بانکی از نظر حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.فصل پنجم ، به بررسی موضوع تسویه ، یا پایاپای و سایر پرداخت های بین بانکی اختصاص دارد ، و در فصل ششم ، پرداخت هایی که در شبکه بانکی بین المللی انجام می گیرد مورد بررسی قرار گرفته و فصل هفتم ، به بررسی نقش بانک مرکزی در پرداخت های بانکی اختصاص دارد و نهایتاً در فصل هشتم به حل و فصل اختلافات مربوط به پرداخت های بانکی پرداخته شده است .
موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور – نویسنده محمدرضا حاجیان – ناشر : پژوهشکده پولی و بانکی – قیمت 6000 تومان
کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل می باشد که درفصل اول : بررسی نقش بانک ها در رشد اقتصادی ، درفصل دوم : بررسی تطبیقی وضعیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی و متعارف ، درفصل سوم : بررسی نقاط ضعف و مشکلات ساختاری ، اجرایی و حقوقی عملیات بانکی بدون ربا ، درفصل چهارم : بانکداری اسلامی در سایر کشورها ، مورد بررسی قرار گرفته و در فصل پنجم : الگوی پیشنهادی بانکداری بدون ربا ارائه شده است . هدف از نوشتار این کتاب ، مطالعه و بررسی موانع و مشکلات اجرایی عقود مشارکتی ، بررسی نحوه اجرای عقود در سایر کشورهای اسلامی جهت رفع موانع قانونی و اجرایی عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور است .
شرایط عقود و قراردادهای جدید در فقه اسلامی – نویسنده : آیت اله دکتر مهدی هادوی تهرانی – ناشر : پژوهشکده پولی و بانکی – بانک مرکزی – قیمت 3900 تومان
کتاب حاضر ترجمه متن عربی تحت عنوان : " شرایط عقود و قراردادهای جدید در فقه اسلامی" که به زبان فارسی برگردانده شده است .موضوع کتاب پیرامون معرفی شرایط عقود در فقه اسلامی است .در كتاب حاضر اشاره ایی نیز به ملاک های اعتبار یک قرارداد شده و در خاتمه نیز موضوع قراردادهای جدید در فقه اسلامی مورد بررسي قرار گرفته است.
جنبه های حقوقی بانکداری اینترنتی – مجری طرح ، دکتر مصطفی السان – ناشر : پژوهشکده پولی و بانکی – بانک مرکزی نوبت چاپ : اول . تاریخ انتشار : تابستان 1388 – قیمت 5200 تومان
طرح پژوهشی " جنبه های حقوقی بانکداری اینترنتی" در هشت فصل تدوین یافته است . در فصل اول : کلیات ،فصل دوم : جنبه های قراردادی بانکداری اینترنتی ،فصل سوم : حقوق و تعهدات اطراف قرارداد بانکی اینترنتی ،فصل چهارم : مسئولیت مدنی و کیفری در بانکداری اینترنتی ،فصل پنجم : قانون حاکم ، دادگاه صالح ، و ادله اثبات دعوی در بانکداری اینترنتی ،فصل ششم : جنبه های حقوق مدیریت نظارت ، و بازرسی بانکداری اینترنتی ،فصل هفتم : تدوین مقررات برای بانکداری اینترنتی ،فصل هشتم : نتیجه گیری و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
مقدمه حقوق سايبر-نويسنده:سيامك قاجار قيونلو-انتشارات:نشر ميزان چاپ اول بهار 1391-قيمت:22000تومان
كتاب حاضر با ديباچه اي از پرفسور دكتر اولريش زيبر در سه بخش تنظيم شده است.بخش نخست،اصول بنيادين فضا و حقوق سايبر را به صورت تفصيلي بيان مي كند،بخش دوم به بررسي و تبين مهمترين حوزه هاي حقوق سايبر مي پردازد آزادي اطلاعات،حريم خصوصي،تجارت الكترونيكي و جرايم سايبري و در بخش سوم نيز نتيجه و پيامدها مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش نخست كتاب با دو فصل:عناصر تشكيل دهنده فضاي سايبر،فصل دوم:مفاهيم بنيادين و پيش نياز قانونگذاري در فضاي سايبر، بخش دوم با دو فصل:جنبش قانونگذاري ،فصل دوم:اركان حقوق سايبر-قوانين موجد حق و مقررات كيفري مورد بحث قرار گرفته است.
ماهيت قرارداد استصناع در حقوق ايران-نويسنده:دكتر سعيد منصوري آراني-انتشارات:نشر ميزان چاپ اول:تابستان 1389-قيمت:4000تومان
كتاب حاضر شامل دو بخش است كه در بخش اول استصناع به عنوان قراردادي مستقل مورد بحث قرار گرفته است و عقد بودن استصناع و امكان تصور آن به عنوان عقدي از عقود غير معين مطرح شده است،بخش دوم:اختصاص به استصناع به عنوان قراردادي غير مستقل دارد كه به بحث امكان انطباق عقد استصناع با عقودي چون بيع و اجاره وجعاله پرداخته است. دربخش اول:استصناع به عنوان قراردادي مستقل با دو فصل ،فصل اول:قرارداد و استصناع ،فصل دوم:احكام شروط و آثار عقد استصناع به اين بحث پرداخته است. دربخش دوم استصناع به عنوان قراردادي غير مستقل با دو فصل،فصل اول:استصناع به عنوان قراردادي غير مستقل،فصل دوم:تاويل استصناع به عقد مقاوله و امتياز و تطبيق آن با امربه، مورد بحث و بررسي قرارگرفته است
حقوق بانكي-نويسنده:دكتر محمد سلطاني-انتشارات:ميزان،چاپ اول:زمستان 1390-قيمت:11000تومان
حقوق بانكي به بررسي مجموعه قواعد حاكم بر ساختار و فعاليت بانكها و موسسات اعتباري مي پردازد،اين اثر مشتمل بر شش بخش مي باشد كه در بخش اول:پول،بانكداري و حقوق بانكي،بخش دوم:ساختار بازار پول در ايران،بخش سوم:تجهيز منابع،بخش چهارم:تخصيص منابع،بخش پنجم:اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي بانكي،بخش ششم: پولشوئي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
حقوق مدني،عقود معين-مضاربه،نويسنده:دكتر رضا سكوتي نسيمي،انتشارات:ميزان چاپ اول زمستان سال 1390،قيمت:9000هزار تومان
كتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل مي باشد كه در فصل اول:كليات به ترتيب در سه مبحث:مفهوم مضاربه،مقايسه مضاربه با برخي نهادهاي مشابه،اوصاف عقد مضاربه،فصل دوم:اركان مضاربه در چهار مبحث:تعهدات مضارب،تعهدات مالك،مسئوليت اجراي تعهدات ناشي از معاملات مضارب،ضامن نبودن عامل جز در صورت تعدي يا تفريط،فصل چهارم:انحلال مضاربه در دو مبحث:انواع انحلال،آثار انحلال مضاربه ،فصل پنجم:مضاربه فاسد و احكام آن در چهار مبحث:ديدگاه قانون گذار،فقيهان اماميه،فقيهان عامه،ديدگاه حقوقدانان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصي سازی – نویسنده: دکتر محمود باقری -انتشارات : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی – نوبت چاپ : اول – بهار 1390قیمت : 000/50 ريال
در این کتاب مولف ابتدا به مبانی واهداف اقتصاد در سطح ملی و بین المللی می پردازد و همچنین اهمیت زیرساختهای حقوقی چنین انتخابی را متذکر می شود همچنین بازار سرمایه را به عنوان شاخه ای از حقوق اقتصادی در جلوه های مختلف و با در نظر گرفتن قوانین موضوعه کشورمان در پرتو تحلیل های نظری مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار می دهد . کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل می باشد که به ترتیب ، مطالب زیر را مورد بحث و بررسی قرارداده است .فصل اول : تجربه و مبانی فلسفی و اقتصادی خصوصی سازی ،فصل دوم : زیر ساخت های حقوقی خصوصی سازی و توسعه نهادهای اقتصادی با تکیه بر مفهوم شرکت ،فصل سوم : رابطه خصوصی سازی و بازار بورس، تاریخچه ، تحولات و چارچوب های حقوقی انواع بازار سرمایه ،فصل چهارم : خطرات خصوصی سازی ، کاستی های نظام سرمایه داری و ناکارآمدی زیر ساختهای حقوقی آن ،فصل پنجم : ظهور حقوق اقتصادی ،فصل ششم : روش های ایجاد هماهنگی بین سیاست تقویت شرکت تعاونی و مبانی حقوق بازار اوراق بهادار ،فصل هفتم : تعارض حقوق عمومی بازار اوراق بهادار و حقوق رقابت ،فصل هشتم : نتیجه
رژیم حقوق تجاری نویسنده : دکتر بابک مسعودی تفرشی – چاپ اول : بهمن 1390
کتاب حاضرمشتمل بر هفت فصل می باشد که در فصل اول : وجوه تمایز دو رژیم حقوقی "تجاری و مدنی"، فصل دوم : مفاهیم تاجر ، عمل تجاری و فایده تشخیص آنها،فصل سوم : تعهد تجاری و تمایز آن از تعهد مدنی، فصل چهارم : اهلیت تجاری و اهلیت مدنی ،فصل پنجم : اصول حقوقی چهارگانه رژیمهای تجاری، فصل ششم : قواعد حقوق ظاهری در رژیم تجاری ،فصل هفتم : نهاد "تجاوز از اختیار" در رژیم تجاری و مقایسه آن با "تجاوز از حق" در رژیم مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
اسناد تجاری دریافتنی پرداختنی(تحلیل قواعد حقوقی بر مبنای حقوق ظاهری) – نویسنده : دکتر بابک مسعودی تفرشی نوبت چاپ : اول بهمن 1390
کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل می باشد که اولین فصل به بیان کلیات اختصاص دارد .فصل دوم: مبناي حقوق ظاهري و در اين فصل به این مهم پرداخته شده است که حقوق دارنده با تکیه بر ظاهر سند با چه مبانی حقوقی ( از نظر نظامهای مختلف) قابل توجیه است . فصل سوم: اصول و قواعد حقوقي ناشي از حقوق ظاهري و اين فصل به بیان اصول و قواعدي می پردازد که در حوزه اسناد تجاری از حقوق ظاهری نشأت می گیرد و در هشت اصل مورد بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم :قلمرو نظريه عمومي اعتماد به ظاهر متعارف(حقوق ظاهري)و اين فصل پیرامون تشریح قلمرو نظریه مورد بحث می باشد و تحت دو گفتار جداگانه بررسی شده است ،گفتار اول : تفسير موسع نظريه در گفتار دوم : قاعده سايه فراگير در توسعه نظريه فصل پنجم : به بیان موقعیت حقوق ایران پرداخته شده است .
کار در نظم حقوق کنونی -نویسنده : محمد حسین قشقایی -انتشارات : مذاکره ، چاپ اول 1389 تهران-قیمت : 7500 تومان
کتاب حاضر مشتمل بر دوازده فصل و مطابق با فصول قانون کار می باشد که در مورد مواد مختلف ، توضیحات مختصر یا آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا نظریات مشورتی و یا رویه هایی که وجود دارد ، بیان شده است . در فصل اول به تعاریف کلی و اصول پرداخته شده است ، فصل دوم : قرارداد کار با چهار مبحث : تعریف ، تعلیق ، خاتمه و جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم، شرایط کار را با مباحثی چون حق السعی ، مدت ، تعطیلات و مرخصی ها ، شرایط کار زنان ، شرایط کار نوجوانان مورد بحث قرار داده است .فصل چهارم : حفاظت فنی و بهداشت كار با دو مبحث كليات و بازرسي كار،فصل پنجم: آموزش و اشتغال با سه مبحث : کارآموزی و مراکز کارآموزی ، اشتغال ، اشتغال اتباع بیگانه ، فصل ششم :شکل های کارگری و کارفرمایی ،فصل هفتم : مذاکرات و پیمان دسته جمعی کار ، فصل هشتم : خدمات رفاهی کارگران، فصل نهم : مراجع حل اختلاف، فصل دهم : شورایعالی کار، فصل یازدهم : جرایم و مجازات ها،فصل دوازدهم : مقررات متفرقه مورد بحث واقع شده است .
مسئولیت برای خدمات بانک های داده آنلاین -ویراسته : سیامک قاجار قیونلو -مترجمان :سیامک قاجار قیونلو ، بهرام تقوی ، ناهید جعفر پور، علیرضا حیدری -انتشارات : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- تاریخ انتشار : 1384 قیمت : 20000 ريال
پرسش کتاب حاضر این است ، آیا تامین کنندگان اطلاعات یا خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در قبال ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص مسئول هستند ؟ این موضوع در متن اصول نوین حقوق مسئولیت ها مورد بررسی قرار می گیرد .این کتاب از سه مجموعه مختلف گردآوری شده است که مجموعه اصلی و نخست آن شامل گزارش ملی کشورها به نویسندگی و ویراستاری اولریش زيبر می باشد . مقاله دوم از سند شماره 2/93 DGXIII File کميسیون جوامع اروپایی انتخاب شده و مقاله سوم مربوط به نوشته هیئت مشاوران حقوقی (Legal Advisory Board) شورای اروپاست. در این نوشته ها از موضوعات متفاوت حقوق مسئولیت فقط راجع به مسئولیت اطلاعات در دسته اصلی خدمات بحث می شود . در این قسمت به طور خاص مسئولیت حقوقی تامین کنندگان خدمات پایگاههای داده آن لاین مورد بررسی قرار گرفته و با تبيین و روشن ساختن زنجیره مناسبت ها ، دکترین های موجود حقوقی را در زمینه جدید به بحث می گذارد . آلمان ، انگلیس و هلند (به دلیل تدوین قانون مدنی جدید ) به عنوان نمایندگان حقوقی مهم در این کتاب انتخاب شدند و سیستم حقوقی فرانسه همراه با آمریکا و ایالت لوئیزیانا که مطابق سیستم حقوق نوشته اداره می شوند نیز به مجموعه افزوده شده تا تعداد نمایندگان سیستم حقوقی کامل تر باشد .
مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی – نویسنده : دکتر محسن محبی – انتشارات : شهر دانش – تاریخ چاپ اول : 1386
کتاب حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول مفهوم سلب مالکیت و غرامت توضیح داده شده ، همچنین حقوق و رویه ایران در عهدنامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری نیز به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم : مسأله غرامت، هم به لحاظ نظری و هم در رویه داوری بین المللی مورد بحث واقع شده است . بحث و بررسی سابقه قانون گذاری درباره نفت که منجر به استفاده از الگوی قراردادی خاص شده ( بیع متقابل) موضوع فصل سوم مي باشد.
حقوق مدنی 6 (عقود معین) – نویسنده: دکتر مرتضی یوسف زاده – ناشر : شرکت انتشار چاپ اول 1390 – قیمت 8500 تومان
یکی از مباحث حقوق مدنی عقود معین است که دانشمندان حقوق و فقیهان شیعه موشکافی شایسته ای در آن خصوص کرده اند. کتاب مزبور طوری تدوین و فراهم شده است که برای دانشجویان دورۀ کارشناسی قابل استفاده می باشد و به همین علت از طرح موضوعات پیچیده و مباحث مشکل و اختلافی اجتناب شده است.کتاب حاضر مشتمل بر 6 فصل می باشد که در فصل اول در بخش اول : عقد بیع در حالت اطلاق ، در بخش دوم : اقسام بیع ، بخش سوم : خیارات اختصاصی عقد بیع ،فصل دوم : عقد اجاره ، بخش اول روابط اجاره ای مشمول قانون مدنی – بخش دوم : اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر،فصل سوم : عقد صلح ،فصل چهارم : عقد قرض، فصل پنجم : عقد جعاله، فصل ششم: عقد معاوضه و در فصل پایانی : اصطلاحات و برخی از قواعد عمومی اعمال حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
گام به گام با اعتبارات اسنادي-نويسنده:مسعود عليزاده-انتشارات:جاودانه-چاپ چهارم-قيمت:65000ريال
كتاب حاضر مشتمل بر سيزده فصل مي باشد،كه در فصل اول:گشايش اعتبارات اسنادي،فصل دوم:آشنايي با قوانين اينكوترمز،فصل سوم:چگونگي تشكيل سوئيفت،فصل چهارم:انواع اعتبارات اسنادي،فصل پنجم:اسناد حمل،فصل ششم:اصلاحات و بانك هاي كارگزار،فصل هفتم:معامله اسناد حمل،فصل هشتم:بيمه،فصل نهم:بازرسي فصل دهم:ضمانت ارزي،فصل يازدهم:مناطق آزاد تجاري،فصل دوازدهم:بروات ارزي،فصل سيزدهم:گمرك را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
تامین مالی اسلامی – انتشارات دانشگاه امام صادق به کوشش حمیدرضا اسمعیلی گیوی(گفتارهايي به قلم نويسندگان) – چاپ دوم آبان 1389 – قیمت 4500 هزار تومان
کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل ، که در فصل اول : مدل های عملیاتی اوراق اجاره به شرط تملیک فصل دوم : بهره در نظام مالی اسلامی ، چالش ها ، فرصت ها و تهدیدات، فصل سوم : صنعت تکافل ؛ ویژگی ها، فرصت ها و چالش های پیش رو، فصل چهارم : نظام مالی اسلامی ؛ چالش ها و چشم اندازهای پیش رو، فصل پنجم : بررسی فرآیند تکافل اتکایی ، فرصت ها و چالش های پیش رو، فصل ششم : زیر بناهای سازمانی لازم جهت مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی، فصل هفتم : سرمایه گذاری مخاطره پذیر فرصتی نو فراروی نظام تامین مالی اسلامی ،فصل هشتم : راهکارهای افزایش کارایی وقف در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
حقوق تجارت الکترونیک – نویسنده : دکتر ستار زرکلام – انتشارات شهر دانش – چاپ اول :1388 قیمت : 38000 ريال
کتاب حاضر به ترجمه کتاب Ledroit ducommerce electronigue (حقوق تجارت الکترونیک)است توسط حقوقدانان فرانسوی ، پروفسور زَویه لینان دوبلفون نگاشته شده است . این کتاب حاوی مطالبی در زمینه حقوق تجارت الکترونیک و مطالعات عمیق درباره قواعد حقوقی مرتبط با قراردادهای شیوه های پرداخت ، امور مالیاتی ، مالیات فکری و تبلیغات اینترنتی است . مؤلف در پایان جنبه های بین المللی تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده است . با توجه به اینکه کتاب بر مبنای حقوق فرانسه و حقوق اروپایی نوشته شده ولی بسیاری از مباحث آن جنبه فرامرزی دارد . این کتاب مشتمل بر 9 فصل می باشد به شرح زیر : فصل اول : منابع حقوق تجارت الکترونیک - فصل دوم : کارگزارات تجارت الکترونیک- فصل سوم : تبلیغات بر روی اینترنت - فصل چهارم : قراردادهای تجارت الکترونیک- فصل پنجم : پرداخت اینترنتی - فصل ششم : اموال و خدماتی که نظام ویژه ای بر آنها حکومت دارد- فصل هفتم دلیل و امضای الکترونیک- فصل هشتم : نظام مالیاتی تجارت الکترونیک- فصل نهم : تجارت الکترونیکی و حقوق بین الملل خصوص می باشد .
حقوق اسرار تجاری – نویسنده ابراهیم رهبری – انتشارات سازمان چاپ و انتشارات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – پاییز 1388 – قیمت 31000 ريال
حقوق اسرار تجاری یکی از برجسته ترین نقاط تلاقی مزیتهای اخلاقی و قواعد حقوقی به شمار می رود ؛ زیرا رازپوشی ، ویژگی است که اخلاق آن را می ستاید و قانون آن را در مواردی لازم می شمرد. این کتاب مشتمل بر سه بخش است : بخش نخست آن به شناخت اسرار تجاری اختصاص دارد و مفهوم شناسی ، تعریف ، مصادیق و ارتباط حقوق اسرار تجاری با مالکیتهای فکری را تحلیل می نماید . بخش دوم به قواعد ماهوی حمایت از اسرار تجاری می پردازد و شیوه های حمایتی را در روابط مختلف قراردادی و غیر قراردادی بررسی و نظری هم به حمایت از اسرار تجاری در عرصه بین الملل و چارچوبهای کیفری دارد. بخش سوم در پی تحلیل قواعد شکلی حمایت از اسرار تجاری است و مسائل مرتبط با دعاوی اسرار تجاری و شیوه های جبران خسارات را مطرح می سازد .
حل و فصل اختلافات در قرادادهاي پيمانكاري بين المللي-نويسنده:الهام انيسي-انتشارات:چكاد چاپ 1390-قيمت3000تومان
با توجه به اينكه قراردادهاي پيمانكاري بين المللي در زمره ي قراردادهاي تجاري قرار دارند ، در بخش اول اين كتاب كه شامل دو فصل عمده مي باشد در ابتدا به شيوه هاي حل و فصل اختلافات تجاري در عرصه بين المللي و سپس به معرفي سازمان فيديك و قراردادهاي آن پرداخته مي شود.در بخش دوم به صورت اختصاصي در دو فصل ، چگونكي رسيدگي مهندسان مشاور و ماهيت حقوقي تصميمات آنها و نحوه اجراي آن و همچنین نقش داور مندرج در قراردادهاي فيديك به رغم وجود مهندس مشاور بررسي مي شود.بخش سوم ناظر به كميته حل اختلاف فيديك است كه در سه فصل بیان شده است :فصل اول به مفهوم و پيشينه و انواع كميته ها،فصل دوم، به فوايد و نحوه تشكيل و آيين رسيدگي به اختلافات و فصل سوم به نحوه اجراي تصميم اختلاف بحث اختصاص دارد.
نقدي بر بانكداري اسلامي-گردآورندگان:حسين هروراني، مصطفي زه تابيان،مهدي هرواني-انتشارات:دانشگاه امام صادق چاپ اول:سال 1389-قيمت:9000تومان
بانكداري اسلامي ،تحول نو در بانكداري اسلامي در جهان است،بانكداري اسلامي با تاكيد بر هدفمندي استفاده از منابع مالي و بهره برداري از اين منابع در فعاليتهاي سازنده رشد دهنده،بر ممنوعيت ربا و سود غير واقعي استوار است،در سايه محورهاي سه گانه مزبور تامين نيازهاي اسلامي وكاهش نابرابري توزيع درآمد و ثروت و در يك بيان كوتاه"توسعه عمومي اقتصاد"امكان پذير مي باشد. كتاب حاضر مشتمل بر داوازده فصل مي باشد.كه در فصل اول:شيوه هاي اعطاي تسهيلات و نحوه وام دهي براسا نظام بانكداري اسلامي ،فصل دوم:مشخصات موسسات بانكي و اعتباري كه براساس عقود اسلامي فعاليت مي كنند،فصل سوم:بانكداري اسلامي و بررسي مشكلات پيش روي موسسات مالي اسلامي،ارائه پيشنهاد ها و راه حلها فصل چهارم:زير بناهاي سازماني لازم جهت مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي،فصل پنجم:چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداري اسلامي،فصل ششم:بانكداري بدون ربا در ايران و بانك اسلامي اردن و مقايسه تطبيقي بين آنها،فصل هفتم:مقايسه تطبيقي منابع در بانكداري اسلامي مالزي و مارات متحده عربي،فصل هشتم:بانكداري اسلامي در پاكستان و بحرين و انگلستان و فعاليتهاب بانك توسعه اسلامي و IFM در زمينه گسترش آن،فصل نهم:بانكداري اسلامي دربنگلادش:اجرا،مسائل و چشم اندازها،فصل دهم:تصوير احتمالي بانكداري اسلامي و چالشهاي پيش روي آن در آينده، فصل يلزدهم:بانكداري اسلامي در تقابل با چالش پيش رو،فصل دوازدهم:ديدگاه و اهداف و وظايف موسسات بين اللمل فعال در بانكداري اسلامي گردآوري شده است.
جرايم عليه عدالت قضايي-نويسنده:دكترجعفركوشا-نشر:بنياد حقوقي ميزان-چاپ دوم:زمستان – 1389قيمت:4000 تومان
اين اثر مشتمل بر سه كتاب مستقل مي باشد كه در مجموعه اي واحد تحت عنوان جرايم عليه عدالت قضايي انتشار يافته است. كتاب اول تحت عنوان جرايم عليه عدالت قضايي، مشتمل بر مهمترين جرايم عدالت قضايي در حقوق ايران و فرانشه مي باشد كه به صورت تطبيقي مورد تجزيه قرار گرفته است جرايم عليه عدالت قضايي،اختصاص به جرايمي دارد كه به گونه اي مانع تحقق عدالت قضايي در جامعه مي شوند،اين مباحث براي اولين بار در حقوق ايران،به صورت يك تحقيق علمي عرضه مي گردد كتاب دوم دربردارنده ي مباحثي از حقوق جزا فرانسه است.با توجه به تغيير قانون جزاي فرانسه در سال 1992 كه از سال 1994 لازم الاجرا گرديده ،نوآوري و تغييرات مهم اين قانون در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است. در كتاب دوم همچنين مباحث مربوط به قاضي اعمال كننده ي مجازاتها در حقوق فرانسه و كاركردهاي حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. در كتاب سوم نيز مباحثي از حقوق جزاي ايران در خصوص مواد مخدر مورد بحث قرار گرفته است.
اينكوترمز 2010-ترجمه:محمد صالح ذوقي،مجيد زند ميرآلاوند -انتشارات:جنگل،كميته اتاق بازرگاني بين المللي-نوبت و سال چاپ:دوم 1390-قيمت:60000ريال
مقررات اينكوترمزعبارت ازاصطلاحاتي سه حرفي است كه بيانگر روشهاي روزمره تجاري در قراردادهاي فروش كالا است و به تشريح عمده ترين وظايف،هزينه ها وريسك هاي درگيردرجريان تحويل كالا از فروشنده به خريدار مي پردازد.رجوع به اصطلاحات اينكوترمز2010در يك قرارداد فروش به روشني وظايف طرفين قرارداد را مشخص و ريسك دشواري هاي حقوقي راكاهش مي دهد.مقررات اينكوترمزرابايديكي ازتاثيرگذارترين ضوابط تجارت در عرصه معاملات بين المللي بر شمرد.اينكوترمز2010درپي نظرخواهي كميسيون حقوق و رويه بازرگاني ICCازكميته ملي كشورهاي عضو در سال2007شروع شد وپس ازحدود 3 سال كار و بررسي كارشناسي،تحت عنوان اينكوترمز 2010توسط اتاق بازرگاني بين المللي منتشر گرديد. اين كتاب كه متن بازنگري شده اينكوترمزدرسال 2010اتاق بازرگاني بين المللي مي باشد به تصويب كميته اجرايي ICCرسيده واز ژانويه2011به اجرا گذاشته شده است.
قانون تامين اجتماعي در نظم حقوقي كنوني –مولفان:دكترعمران نعيمي ،محمدرضا جوان جعفري،حميد فدايي جويباري،دكتر محسن قاسمي،دكتر احمد رضواني مفرد،دكتر مهدي رشوند بوكاني،زهرا جعفري،نسرين طباطبايي حصاري-انتشارات:جنگل نوبت و سال چاپ:دوم-1389-قيمت:90000ريال
در اين كتاب با لحاظ تمام قوانين و مقررات مرتبط به هر موضوع از موضوعات مندرج در مواد قانون تامين اجتماعي با توجه و رجوع به رويه قضايي و بطور خاص آرا صادره از شعب و هيات عمومي ديوان عدالت اداري ،منابع نظري (كتب و مقالات)داخلي و خارجي به شرح و تحليل و نقد و بررسي هر يك از مواد قانون پرداخته شده است. مطلب اين كتاب در دوازده فصل تنظيم شده است.در فصل اول:تعاريف و كليات،فصل دوم:اركان و تشكيلات،فصل سوم:منابع در آمد،ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن و در فصل چهارم: مقررات مالي،فصل پنجم:حوادث و بيماري و بارداري،فصل ششم:از كار افتادگي،فصل هفتم:بازنشستگي،فصل هشتم:مرگ،فصل نهم:ازدواج و عائله مندي،فصل دهم:مقررات كلي راجع به كمك ها فصل يازدهم:تخلفات-مقررات كيفري،فصل دوازدهم:مقررات مختلفه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
حقوق تجارت بين الملل-نويسنده: دكتر عبدالحسين شيروي-انتشارات:سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چاپ اول:زمستان 1389
مطلب اين كتاب در شانزده فصل تنظيم شده است.در فصل اول،ابتدا اهميت اقتصادي تجارت بين الملل و منافع آن براي ملتها بر اساس نظريه هاي اقتصادي تبين و دلايل گسترش تجارت بين الملل و قلمرو آن بيان شده است.در فصل دوم :اصطلاح رايج" در حقوق تجارت بين الملل"با ساير اصطلاحات مرتبط مقايسه شده و نقاط تمايز آنها بررسي شده است، منابع حقوق تجارت بين الملل و الزام آور بودن آنها در فصل سوم بيان شده است.در فصل چهارم:فعاليتهاي انجام گرفته جهت يكسان سازي مقررات ناظر به حقوق تجارت بين الملل بررسي شده است.فصل پنجم به سازمان تجارت جهاني و نقش آن در تنظيم روابط تجاري بين المللي اختصاص دارد.توجه به نكات مهم در تنظيم و انعقاد قراردادهاي بين المللي در فصل ششم بيان شده است.در فصل هفتم،كنوانسيون بيع بين المللي كالا معروف به كنوانسيون وين 1980و نقش آن در قراردادهاي خريد و فروش بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است.استفاده از اصطلاحات تجاري(اينكوترمز)از قبيل فوب يا سيف در قراردادهاي خريد و فروش بين المللي در فصل هشتم بحث شده است.در فصل نهم، انواع روشهاي پرداخت بين الملل از جمله پرداخت از طريق اسناد برات وصولي،اعتبار اسنادي(ال سي)بررسي شده است.ضمانت هاي بين المللي صادره توسط شركتها-بانكها و موسسات مالي و قوانين و مقررات حاكم بر آنها در فصل دهم مطرح شده است.در فصل يازدهم،انواع شيوه هاي تامين مالي از جمله يوزانس،اجاره به شرط تمليك و تامين مالي پروژه بررسي شده است.در فصل دوازدهم،انواع روشهاي تجارت متقابل كه در آنها خريد منوط به فروش متقابل مي باشد، بررسي گرديده است.در فصل سيزدهم،مباحث مربوط به بيمه هاي بين المللي از قبيل بيمه محموله،بيمه تمام خطر ساخت...بررسي شده است.در فصل چهاردهم،مباحث تجارت الكترونيك به طور كلي مطرح شده است در فصل پانزدهم،سرمايه گذاري خارجي با توجه به قوانين و مقررات ايران و معاهدات چند جانبه و دو جانبه كه ايران ملحق شده است، بررسي مي شود.فصل آخر به شيوه هاي گوناگون حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي از قبيل كارشناسي،ميانجيگري،سازش و داوري و طرح دعوي در دادگاه اختصاص دارد.
حقوق اختراعات-نويسنده:دكترسيدحمید ميرحسيني-انتشارات:ميزان-چاپ اول:پاييز 1378-قيمت:6500تومان
كتاب حاضر در شش فصل به شرح زير تدوين يافته است.در فصل اول تحت عنوان كليات، مفاهيم، انواع اختراع، ماهيت حقوقي - فقهي اختراع،ضرورت ثبت وحمايت از اختراع مورد بحث و تحليل قرار گرفته است.فصل دوم:شرايط ماهوي اختراع: از قبيل جديد بودن، كاربرد صنعتي، گام ابتكاري و همچنين موجبات زوال تازگي اختراع،استثنائات مانند مهلت ارفاقي و حق تقدم و نهايتا اختراعات غير قابل ثبت مورد بررسي قرار گرفته است.در فصل سوم: فر آيند ثبت اختراع در دو سطح ملي و بين المللي مورد بحث قرار گرفته و موضوعاتي از قبيل سيستم هاي بررسي، اصل وحدت اختراع،اعطاي ورقه اختراع در اين فصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.در فصل چهارم:حقوق ناشي از ثبت اختراع،استثنائات از قبيل خاتمه استفاده از حق،واردات موازي،گواهي هاي اختراع حمل و نقل، استفاده مقدم،پروانه هاي اجباري و شرايط و مصاديق آن مورد بحث قرار گرفته است.در فصل پنجم تحت عنوان نقض حق اختراع و ضمانت اجراي آن ، انواع ضمانت اجراها از قبيل ضمانت اجراهاي مدني-كيفري و اقدامات موقتي و تاميني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.فصل ششم كتاب اختصاص به بررسي تطبيقي دارد در اين فصل قوانين ملي كشورهاي مختلف از جمله ايالات متحده آمريكا،ژاپن،آلمان،انگليس و ايران در حول محورهاي مهم اختراع از قبيل مهلت ارفاقي،مدت حمايت، دانش پيشين،حقوق اخلاقي مورد مقايسه قرار گرفته است. در قسمت نهايي نيز معاهدات شكلي اختراع مانند معاهده همكاري ثبت اختراع(PCT) ، معاهده قانون اختراع(PLT) معاهده بوداپست و معاهده استراسبورگ به طور خلاصه مورد مقايسه و بحث قرار گرفته است.در قسمت ضمائم،قانون ثبت اختراعات،طرحهاي صنعتي و علائم و نامهاي تجاري كه اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده و در ضمن فصول مختلف كتاب مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ، درج شده است.
تاريخ فقه وفقها-نويسنده:دكترابوالقاسم گرجي-انتشارات:ياران قم-چاپ يازدهم:زمستان 1389-قيمت:43000
كتاب حاضر مشتمل بر چهار بخش مي باشد كه در بخش اول:عصر تشريع، بخش دوم: مختصري درباره ادوار فقه اهل سنت ومعرفي فقهاي آنان است كه در شش دوره:دوره اول:عصر صحابه،دوره دوم: عصر تابعين،دوره سوم:عصر پيشوايان مذاهب،دوره چهارم:دوره توقف اجتهاد و گزينش مذاهب،دوره پنجم:عصر تقليد محض،دوره ششم:عصر حاضر مورد بررسي قرار گرفته است.بخش سوم:ادوار فقه شيعه و معرفي فقها و دانشمندان شيعه در نه دوره:دوره اول:عصر تفسير و تبين ،دوره دوم:عصرمحدثان دوره سوم:عصرآغازاجتهاد ،دوره چهارم:عصر كمال و اطلاق اجتهاد، دوره پنجم: عصر تقليد،دوره ششم:عصرنهضت مجدد مجتهدان، دوره هفتم:عصرپيدايش مذهب اخباريان، دوره هشتم:عصرجديد استنباط دوره نهم :عصر حاضر مورد بحث قرار گرفته است. بخش چهارم نيزدر دو فصل: پيدايش علم اصول و مقام آن در ميان علوم ديگر، تحول علم اصول در طول تاريخ مورد بررسي قرار گرفته است.
اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني-نويسنده:دكترعلي عباس حياتي-چاپ اول:بهار 1390-قيمت:10000-نشر ميزان
اجراي احكام مدني يكي از مباحث بسيار مهم حقوق است و اجراي احكام مدني را بايد ادامه فرايند دادرسي مدني به حساب آورد. اين كتاب مشتمل بر نه فصل است.فصل اول: با عنوان قواعد عمومي در سه مبحث:مقدمات اجرا،دادورزها،ترتيب اجرا را مورد بررسي قرار داده است فصل دوم: توقيف اموال را در ده مبحث بيان كرده است فصل سوم:فروش اموال توقيف شده را در دو مبحث فروش اموال منقول و غير منقول توضيح داده است،فصل پنجم:اعتراض شخص ثالث،فصل ششم:حق تقدم،فصل هفتم :تاديه طلب،فصل هشتم:هزينه هاي اجرايي ،فصل نهم:احكام و اسناد لازم الاجرا كشورهاي خارجي مورد بررسي قرارداده است.
حقوق بيمه-نويسنده:دكتر ايرج بابائي-تهران 1389–قيمت:30500چاپ اول:زمستان 1382چاپ نهم:1389پاييز-انتشارات:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
كتاب حاضر به بررسي ابعاد مختلف حقوقي بيمه مي پردازد.مطالب كتاب در يك مقدمه و چهار فصل تنظيم شده است.در ابتدا به عنوان مقدمه به تاريخچه شكل گيري بيمه در جوامع بشري و نقش آن در دنياي امروز و سابقه اين تاسيس در ايران مي پردازد همچنين در مقدمه نظريات فقهاي اسلامي در مورد مشروعيت عقد بيمه نيز مطرح مي شود.در فصل اول: به كلياتي راجع به تعريف و ماهيت بيمه،انواع عقد بيمه،سازمان بيمه در ايران،اوصاف عقد بيمه و نحوه انعقاد آن پرداخته شده است.در فصل دوم:اصول كلي حقوقي حاكم بر كليه عقود بيمه مورد بررسي قرار گرفته است.در فصل سوم:اصول حاكم بر عقود بيمه خسارات و نيز هر يك از بيمه هاي اموال و مسئوليت مورد تحليل حقوقي قرار گرفته است فصل چهارم:به لحاظ اهميت بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل ثالث در حقوق بيمه و مسئوليت مدني ايران ،اين فصل به تفسير احكام اين بيمه اختصاص يافته است.
راهنماي تفسيري مقررات متحد الشكل ضمانت نامه هاي عند المطالبه (URDG)-ترجمه فريده تذهيبي-انتشارات:جنگل-كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي-قيمت:50000ريال
كتاب حاضر ترجمه نشريه 458ICCمي باشد.اين كتاب در يك فصل مقدماتي ضمانت نامه هاي متقابل را شرح مي دهد. فصل اول URDGدر يك كلمه، پايه هاي URDGرا خلاصه مي كند و به برخي سوالاتي كه غالبا در مورد آنها بحث مي شود پاسخ مي گويد.در فصل دوم URDGدر عمل"مراحل مختلف ضمانت نامه متقابل تحت URDGرا شرح داده و بهترين نحوه استفاده از مقررات را در هر مرحله پيشنهاد مي كند. كل فصل، تهيه متن ضمانت نامه URDGمي باشد و در حاليكه نكات مهم واژه ها و شرايط را در مورد حوزه اثرات و سرنوشت يك ضمانت نامه متقابل شرح مي دهد به اين بحث نيز اختصاص دارد كه چگونه متني را براي ضمانت نامه يا ضمانت نامه متقابل بر اساس اين مقررات بايد تهيه نمود. در فصل بعدي نيزURDGو ساير مقررات ضمانت نامه ها جايگاه URDGرا در ميان ساير ضوابط ضمانت نامه ها معين مي كند.
نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي-تاليف و ترجمه:دكتر محسن محبي-انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي-چاپ اول سال 1380-قيمت:15000
كتاب حاضر،درباره نظام داوري ICCنوشته شده و شامل متن كامل آخرين قواعد داوري ICCو نيز قواعد سازش اختياري آن و كليه ضمائم آنهاست،اين كتاب براساس آخرين اصلاحيه قواعد داوري اتاق كه از اول سال 1998لازم الاجرا شده ، نوشته شده و سعي شده ضمن توضيح قواعد داوري ICCو جنبه هاي حقوقي آن ،جنبه هاي عملي آن را نيز تشريح نمايد. كتاب مزبور مشتمل بر سه فصل مي باشد در فصل اول:اتاق بازرگاني بين المللي،فصل دوم:نظام داوري اتاق و در فصل سوم:جريان داوري در نظام داوري اتاق را مورد بررسي قرار داده است.
حمل و نقل و بانكداري بين المللي-تنظيم كننده:دكتر شهبازي-انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي-چاپ دوم:1379-قيمت:7000ريال
حمل و نقل كالا از اركان تجارت بين المللي است.معاملات بين المللي عمدتا به اتكا و با استفاده از اعتبارات اسنادي صادره به وسيله بانكها صورت مي گيرد بنابراين در هر اعتبار اسنادي،اسناد حمل اهميت ويژه اي دارد. از ان جا كه دو حرفه ي بانكداري و حمل و نقل عليرغم ارتباط بسيار نزديك ، از لحاظ طبيعت كار كاملا متمايز هستند لذا لازم است كارشناسان امور بانكي با اسناد حمل كالا نيز آشنا باشند، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي با توجه به اين واقعيت ، درصدد برآمد تا در سميناري ، اصول و ظرايف اسناد حمل و نقل به خصوص بارنامه را براي كارشناسان بانكي تشريح نمايد. این کتاب علاوه بر مطالب ارائه شده در سمينار یاد شده ، مجموعه مختصري از اصطلاحات مورد استفاده در كار حمل و نقل زميني و دريايي را به صورت ضميمه در پايان كتاب ارائه نموده است.
فرم خلاصه قراردادهاي متحد الشكل اتاق بازرگاني بين الملليICC-ترجمه:هادي دستباز-انتشارات:كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي-چاپ اول:1385-قيمت15000ريال
كتاب حاضر تلفيق دو كتاب"نمونه قرارداد نمايندگي بازرگاني بين المللي و " نمونه قرارداد توزيع بازرگاني بين المللي"مي باشد اين كتاب ابزاري براي احتراز از اختلافات بعدي در تعبير و تفسير توافقات انجام شده مي باشد .كتاب مزبورمشتمل بر دو فصل است، فصل اول: با عنوان فرم كوتاه شده قرارداد نمايندگي تجاري بين المللي ، مشتمل بر دو بخش است و در بخش اول: به شرايط خاص و در بخش دوم: به شرايط عمومي اين قراردادها پرداخته است. فصل دوم: با عنوان فرم كوتاه شده قراردادهاي توزيع بين المللي (وارد كننده انحصاري توزيع كننده انحصاري) مشتمل بر دو بخش است كه در بخش اول آن:به شرايط خاص و در بخش دوم: شرايط عمومي اين قراردادها مورد بررسي قرار گرفته است.
نهادهاي پولي و مالي بين اللملي-نويسنده:مهدي تقوي-انتشارات:پژوهشكده امور اقتصادي-قيمت:14000ريال
بازارهاي مالي مانند بازار سهام و اوراق قرضه،مكانهايي هستند كه در آنها مازادهاي پس اندازكنندگان به وام گيرندگان انتقال مي يابد،پس انداز كنندگان مي توانند سهام و اوراق قرضه خريداري كنند و وام گيرندگان مي توانند از طريق انتشار سهام و اوراق قرضه منابع مالي بدست آورند از اين گذشته بازارهاي مالي مي توانند در فراسوي مرز يك كشور توسعه يابند اين كتاب در يازده فصل شامل،فصل اول:بازارهاي مالي،فصل دوم:بانكداري در اقتصاد بين الملل،فصل سوم:نظام هاي پولي بين المللي وتحولات اخير در بازارهاي بين المللي، فصل چهارم:بازارپول اروپايي،فصل پنجم:بازار اوراق قرضه اروپايي،فصل ششم:نهادهاي نظام برتون وودز،فصل هفتم:صندوق بين المللي پول و توسعه اقتصادي،فصل نهم:صندوق بين المللي پول و كشورهاي در حال توسعه،فصل دهم:گروه بانك جهاني و جهان سوم،فصل يازدهم:سازمان ملل متحد وجريان سرمايه و كمك به كشورهاي در حال توسعه، به اين موضوعات پرداخته است.
اعتبارات اسنادي بازرگاني-نويسنده:مجتبي زماني فراهاني-چاپ اول 1388-انتشارات ترمه-قيمت 60000ريال
اعتبار اسنادي يكي از فنون نوين بانكداري است كه هم در بازرگاني داخلي و هم در بازرگاني خارجي كاربرد دارد امروزه اين فن شاهرگ حياتي بازرگاني بين المللي شده است لذا واجد اهميت گرديده است.به واقع اهميت اعتبار اسنادي مشتق از نقشي است كه در بخش بازرگاني ايفا مي نمايد مي باشد و اعتبار اسنادي يك مكانيسم تسويه مالي بين المللي با كارايي بالا مي باشد . كتاب حاضراز دو قسمت كه شامل يازده فصل و پيوست ها ميباشد تشكيل مي شود .در فصل اول:اعتبار اسنادي چيست؟،فصل دوم:طرف هاي دخيل در اعتبار اسنادي،فصل سوم:انواع اعتبارات اسنادي،فصل چهارم:گشايش اعتبار اسنادي،فصل پنجم:صادر كننده و متن اعتبار اسنادي،فصل ششم:اصلاح اعتبار اسنادي،فصل هفتم:بازرسي،فصل هشتم:پوشش اعتبارات اسنادي،فصل نهم: اسناد،فصل دهم:تسويه و واريز اعتبار اسنادي،فصل يازدهم:حل و فصل اختلافات در اعتبار اسنادي،در پايان هر فصل تعداد قابل ملاحظه اي پرسش براي بحث و بررسي بيشتر با هدف تسلط بر مطالب فصل و در نتيجه كاربردي نمودن كتاب ارائه شده است.
گزیده آرای داروی مرکز داوری اتاق ایران(1383-1387)به انضمام قواعد داوری اتاق ایران-گردآورنده:محمد کاکاوند –انتشارات:موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی نشر دانش-چاپ اول:اول سال 1389 -قیمت:100000
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در مدت نسبتا کوتاهی که از آغاز فعالیت آن می گذرد(عملا از سال 1383)توانسته است در رسیدگی به دعاوی تجاری داخلی-بین اللملی،اختلافات مهمی را مورد رسیدگی قرار دهد و در توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور نیز نقش بسیار مهمی را ایفا نماید این کتاب بخشی از کارنامه پنج ساله مرکز داوری اتاق ایران را در این زمینه به تصویر کشیده است.که مقدمه نسبتا مفصل و جامع دبیر کل مرکز داوری ایران به انضمام قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران،این کتاب را به مرجعی جامع و معتبر در حوزه داوری تجاری مبدل ساخته است.کتاب حاضر مشتمل است بر سه بخش که در بخش اول:آرا داوران واحد و در بخش دوم:آرا هیات داوران و در بخش سوم:پیوست ها که شامل1.قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران2.قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران3.آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران و آیین نامه هزینه های داوری می باشد.
آشنایی با جرم پولشویی-گردآوری و تدوین:معاونت اموزش قوه قضاییه-انتشارات جاودانه-قیمت20000
مجموعه حاضر توسط معاونت آموزش قوه قضاییه در خصوص جرم پولشویی تهیه شده است. هدف کلی از این مجموعه ، ایجاد آشنایی با این پدیده نوظهور است. این مجموعه در هشت فصل گردآوری شده که فصل اول مشتمل است بر مفهوم و تعریف پولشویی ، ارکان پولشویی ، تاریخچه پولشویی ، فواید جرم انگاری پولشویی. فصل دوم: مراحل پولشویی اعم از پولشویی درونی ، پولشویی بیرونی ، وارداتی،صادراتی. فصل سوم: شیوهای ارتکاب جرم پولشویی فصل چهارم: ارکان جرم پولشویی که شامل عناصر مادی ، قانونی ، معنوی . فصل پنجم:نحوه رسیدگی به جرم پولشویی و مراجع صلاحیت دار که شامل بخشهایی از جمله؛ نحوه رسیدگی مراجع قضایی ذی صلاح ، مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح می باشد . فصل ششم:تنگناهای قانون مبارزه با پولشویی و شیوه های پیشگیری از این جرم که شامل بررسی تنگناهای قانون و لزوم پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی می باشد فصل هفتم:پولشویی ؛ آثار و پیامدها . این فصل شامل بررسی مباحث پولشویی و جرم قاچاق، پولشویی و تروریسم، پولشویی و رشوه، آثار و تبعات جرم پولشویی می باشد . فصل هشتم:پولشویی در اسناد بین اللملی که شامل کنوانسیون تطهیر پول با نقل و انتقال مواد مخدر و داروهای روان گردان- وین 1988 و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی-کنوانسیون پالرمو،توصیه های گروه عملیات مالی شستشوی پول(FATF)،قانون ضذ تروریسم ایالات متحده امریکا و پولشویی،پولشویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی(ارتشا) و در نهایت ، مدل پیشنهادی برای قانون مبارزه با پولشویی از سوی سازمان ملل می باشد .
مستثنیات دین در حقوق ایران-گردآوری و تدوین:معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه-انتشارات جاودانه-قیمت 20000ریال
کتاب حاضر مجموعه ایی از بحث های کاربردی با موضوع مستثنیات دین است ودر این مقوله سوالهایی را مطرح کرده و پاسخهایی روان و ساده و علمی بدانها داده است . برخی از این سوالها عبارتند از: چه اموالی از مصادیق مستثنیات دین است ؟ ، ویژگی های هر یک از این اموال چیست ؟ ، آیین رسیدگی به این مسئله چیست ؟ ، مرجع صالح کدام است؟ ،نحوه استناد به آن چگونه است ؟ ، حل اختلاف طرفین در مراحل مختلف چگونه انجام می شود ؟ ، تصمیم مرجع صالح چگونه اتخاذ می شود و چه آثاری دارد؟ در این کتاب همچنین شناخت و تحلیل رویه قضایی و عادات مراجع قضایی در خصوص سوالهایی از قبیل موارد فوق در نگرش کاربردی مطرح می شود .این شناخت بر پایه اسناد و مدارک علمی همچون آرای وحدت رویه و اصراری ، نظریات اداره حقوقی، نتایج نشست های قضایی وامثال آن پدید می آید. طرح این سوال ها و تعیین پاسخ های آنها ، محصولی است که حوزه علمی در ارتباط با مستثنیات دین را شکل می دهد.به تعبیر دیگر، واقعیت ملموس و مصداقی حقوق در جریان پاسخ به این سوال ها عینیت پیدا می کند و از این رهگذر وجه کاربردی این موضوع مشخص می شود .
تاريخ معاصر دستگاه قضايي ايران و تحولات آن جلد اول و دوم- نويسنده :حسين زريني ،حسين هژبريان – چاپ اول بهار 1388معاونت حقوقي و توسعه ي قضايي قوه ي قضاييه – مركز مطالعات توسعه قضايي
كتاب حاضر در دو جلد عرضه و سعي شده فراز و فرود تشكيلات قضايي كشور در دوره هاي گوناگون تاريخي را بررسي نمايد.درجلد اول كتاب : دردو فصل اول و دوم ، تشكيلات قضايي ايران تا پايان حكومت صفويه بررسی شده است. در فصل سوم، به بررسي تشكيلات قضايي قاجاريان كه جزء حكومت هاي معاصر ايران به شمار مي روند ، پرداخته شده است. در فصل چهارم ، از تاثيرات انقلاب مشروطه بر نظام قضايي كشور سخن به ميان مي آيد. فصل پنجم ، به وضعيت تشكيلات قضايي در دوره ي رضاه شاه پهلوي اختصاص دارد و در فصل مذكور كم و كيف و اقدامات عصر رضا شاه در عرصه قضا مورد بررسي قرارگرفته است جلد دوم كتاب :در دو فصل ، به بررسي دستگاه قضايي در دوره محمد رضا پهلوي و پس از پيروزي انقلاب اسلامي اختصاص دارد . فصل اول ، به بيان وضعيت دستگاه قضايي در بين سالهاي 1320-1357شمسي مي پردازد. در اين فصل سعي شده است كه در كنار بيان تاثيرات نظام بر دستگاه قضايي ، اطلاعات و آمارهاي منتشر شده اي از كاركردهاي تشكيلات قضايي ارائه شود . در فصل دوم نيز به اوضاع تشكيلات قضايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي پرداخته است. پس از پيروزي انقلاب در كنار اسلامي كردن قوانين و تشكيلات به جاي مانده از دوره قبل، تشكيلات جديدي راه اندازي شد كه در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است. در كتاب حاضر ، پرونده ها و اسنادي از قديمي ترين بايگانيهاي راكد قوه قضاييه مورد بررسي قرار مي گيرد و عمده ترين ويژگي اين اسناد آن است كه تاكنون در جايي منتشر نشده اند و به دليل ماهيت قضايي اشان از معتبرترين اسناد قلمداد می شوند . از جمله اسناد منتشره در جلد اول ، می توان به اسناد مربوط به پرونده هاي محاكمه مدير عامل بانك ملي ، دكترليندبنلات و دكتر شراينرت آلماني، كه در زمان خود هياهوي بسياري در جامعه ايراني و حتي خارج از مرزهاي ايران بر پا كرده بود، اشاره نمود . در جلد دوم اسناد منتشر نشده اي از بين اوراق مربوط به پروند هاي اختصاصي دفتر وزارت دادگستري آورده شده ا ست .
جريمه تاخير تاديه(فتاوي مراجع تقليد،قوانين بانكي،مقالات علمي)-نويسنده:سيدعباس موسويان-انتشارات:جنگل-نوبت اول سال 1389-قيمت:40000
كتاب حاضر مشتمل بر فتاوي مراجع عظام تقليد درباره تاخير تاديه در معاملات بانكي و نيز مروري بر قوانين بانكي و بررسي فقهي-حقوقي قوانين مربوط به خسارت تاخير تاديه در ايران ،مشروعيت خسارت تاخير تاديه،شرط كيفري مالي در بانكداري بدون ربا، مطالعه تطبيقي خسارت تاخير تاديه درحقوق ايران و فقه اماميه ،آثار و احكام شرط تعيين خسارت ناشي ازتاخير و عدم اجراي تعهد در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس، بررسي فقهي حقوقي جريمه تاخير ،توافق بر خسارت در قراردادها،بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد ، بررسي راهكارهاي حل مشكل تاخير تاديه در بانكداري بدون ربا،تهيه و تدوين شده است. در بخش ديگر،9 مقاله تخصصي در باب تاخير تاديه گرد آوري شده است كه درترتيب مقالات كوشش شده است تا خواننده ابتدا با تاريخچه و سير تحولات قوانين مربوط به جريمه تاخير تاديه و سپس با بحث هاي فقهي و حقوقي آن و در پايان با برخي راهكارههاي حل مشكل تاخير تاديه در بانكهاي بدون ربا آشنا شود.
اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين الملل-نويسنده:رينهارد لنگريچ-ترجمه:سعيدحسني-نشر ميزان-چاپ اول زمستان 1387-قيمت7500هزار تومان
اين كتاب ترجمه ای است از Documentary credits in practice و در آن كاربردهاي عملياتي اعتبار اسنادي و مسائلي كه شركتها و بانكها حين استفاده از اين ابزار با آن مواجه مي شوند،را مورد بررسي قرار مي دهد.مبناي اين كتاب مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي نشريه 600(ucp600)اتاق بازرگاني بين المللي است كه مرجع و ماخذ كليه مواد ذكر شده در كتاب حاضر است.اين كتاب مشتمل بر بيست و يك فصل است،در فصل يك:اعتبارات اسنادي چيست؟ و در فصل دوم:تاريخچه ،در فصل سوم: نحوه عملكرد اعتبار اسنادي، در فصل چهارم: اعتبار اسنادي چه نيازهايي را بر طرف مي سازد؟ در فصل پنجم: قوانين و مقررات حاكم بر اعتبارات اسنادي، فصل ششم: پديد آوري اعتبار، فصل هشتم:انواع اعتبار،فصل نهم :گشايش اعتبار اسنادي ،فصل دهم: ابلاغ اعتبار اعتبارات اسنادي ، فصل سيزدهم: پذيرش پرداخت در اعتبار اسنادي ،فصل چهاردهم: خريدار و ترخيص كالا از گمرك ،فصل پانزدهم: بررسي اسناد ،فصل شانزدهم: مغايرتهاي موجود در اسناد ارائه شده، فصل هفدهم:عدم پذيرش اسناد ،فصل هيجدهم:حل اختلافات،فصل نوزدهم :حفظ منافع شخص ثالث در چارچوب اعتبار،فصل بيستم:اعتبارنامه ضمانتي و در فصل بيست و يكم:كلاهبرداري و جعل در اعتبار اسنادي را مورد بررسي قرار داده است.
قانون اساسي مشروطه ايران و اصول دادرسي-نويسنده:مصطفي رحيمي-انتشارات نيلوفر-چاپ چهارم تابستان 1389-قيمت 5500هزار تومان
در مقدمه كتاب حاضر؛ مفاهيمي چون دموكراسي چيست؟آزادي يعني چه؟اجمالي درباره ي سير دموكراسي توضيح داده شده است وكليت كتاب در دو فصل تهيه و تدوين شده است. فصل اول:در دو بخش ؛قسمت اول:نظري بر گذشته ، قسمت دوم: قانون اساسي ايران چگونه نوشته شد؟ را توضيح مي دهد. در فصل دوم مبناي قانون اساسي ايران در چهار بخش با تيترهاي؛ كليات ،پايه هاي حكوكت در قانون اساسي ايران، و در بخش دوم :زمامداران بايد چگونه انتخاب شوند، انتخاب زمامدران در قانون اساسي ايران و در بخش سوم:ترتيب حكومت (زمامداران چگونه بايد حكومت كنند؟)،ترتيب حكومت در قانون اساسي ايران و در بخش چهارم:چگونه قدرت زمامداران بايد محدود شود؟،مرز قدرت دولت در قانون اساسي ايران مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
حقوق ثبت تخصصي(حقوق ثبت اسناد و املاك،اجراي مفاد اسناد رسمي،ثبت شركتها) -نويسنده دكتر حميدرضا آدابي-انتشارات جنگل- چاپ سوم سال 1389 -قيمت:90000ريال
اين کتاب مشتمل بر پنج بخش است.در بخش اول: حقوق ثبت املاک و در بخش دوم:ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و بخش سوم:اجرای اسناد رسمی و بخش چهارم: ثبت شرکتها و بخش پنجم:ثبت اختراع و طرح های صنعتی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. بخش اول در ده فصل :تاریخچه حقوق ثبت،تشکیلات و ساختار سازمان ثبت و املاک کشور و عملیات مقدماتی ثبت،اعتراضات به ثبت املاک،ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت ، افراز و تفکیک ، تجمیع املاک،اختلافات و اشتباهات ثبتی،صدور سند مالکیت بر مبنای مواد 147-148، کاداستر، تفاهم نامه ادبیات مشترک اداره ی ثبت و اسناد و املاک استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار داده است. بخش دوم :در دو فصل؛ مباحثی چون ثبت اسناد در سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهد. بخش سوم:در چهارده فصل؛تعاریف،صدوراجراییه،ابلاغ،ترتیب اجرا،بازداشت اموال منقول،بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث،بازداشت اموال غیر منقول،ارزیابی،در وثیقه،در مزایده،تخلیه و ختم عملیات اجرایی،هزینه ها ی اجرایی،شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات و امور متفرقه را مورد نقد و بررسی قرارداده است. دو پیوست این بخش ؛شرح ماده 34 قانون ثبت و قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی می باشد . بخش چهارم :در چهار فصل ؛شخصیت تجاری،ثبت شرکتهای سهامی خاص،ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی را مورد بررسی قرار داده است و ضمیمه این بخش طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه 1340می باشد. بخش پنجم: در دو فصل؛ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری ،ایین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری را مورد نقد و بررسی قرار داده است و ضمیمه این بخش طبقه بندی های بین المللی برای ثبت مالکیتهای صنعتی،طبقه بندی های بین المللی برای ثبت اختراعات،طبقه بندی های بین المللی برای ثبت طرحهای صنعتی،طبقه بندی بین المللی برای ثبت علائم صنعتی و تجاری می باشد.
ایفا ناروا-نویسنده :دکتر کامران آقایی-انتشارات:جنگل ،جاودانه –قیمت:2500-چاپ اول 1389
این کتاب مشتمل بر سه فصل است.در فصل اول با عنوان کلیات در سه مبحث:روشنگری مفهوم و پیشینه تاریخی،تعریف و صورت های ناروا،ایفا ناروا و نهادهای حقوقی مشابه را مورد بحث قرار داده است. فصل دوم : مبانی نظری ایفا ناروا را در دو مبحث مبانی فقهی و حقوقی توضیح داده است و در فصل سوم شرایط و آثار ایفا را در دو مبحث شرایط ایفا ناروا و آثار ایفا ناروا تهیه و تدوین نموده است.
دعاوی طاری و شرایط اقامه آن- آیین دادرسی مدنی 3- نویسنده : دکتر رسول مقصود پور-قیمت:85000هزار تومان- انتشارات مجد- چاپ اول 1389
کتاب حاضر، رساله دکتری نویسنده در حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی است. این کتاب مشتمل بر دو بخش است. دربخش اول:دعوای طاری و شرایط عمومی اقامه آن بیان شده است ، در فصل نخست اين بخش؛ شناخت دعوای طاری و شرایط عمومی اقامه دعوای طاری در حقوق ایران و مباحث حقوق تطبیقی که در پایان هر بخش در دو قسمت حقوق فرانسه و لبنان ارایه شده است به غنای تحقیق نویسنده افزوده است .در بخش دوم: به معرفی هر یک از دعوای طاری و شرایط اختصاصی اقامه آنها مي پردازد که اين بخش مشتمل بر دو فصل است ؛ در فصل اول ، معرفی دعاوی متقابل و اضافی و شرایط اختصاصی اقامه آنها ودر فصل دوم ؛ معرفی دعاوی ورود و جلب ثالث و شرایط اختصاصی آن بیان شده است.مباحث در این کتاب با توجه به ارایه نظریات مختلف موجود، دکترین حقوقی ،رویه قضایی و حقوق تطبیقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
شيوه هاي تفسير قوانين مدني – نويسنده حسين نوبخت - قيمت4500هزار تومان- انتشارات فروزش - چاپ اول 1388
اين كتاب مشتمل بر سه فصل مي باشد . فصل اول: با عنوان كليات؛ مشتمل بر معناي تفسير و تاويل هرمونيك حقوقي، موارد مورد نياز تفسير يا خلاهاي قانوني ، مراجع تفسير قانون ، خصوصيات قوانين تفسيري ، اقسام قوانين امري و تكميلي و قواعد حاكم بر تفسير، تفسير قانون به اعتبار قلمرو احكام می باشد و فصل دوم: مكاتب تفسيري و شيوه هاي تفسيري حقوق ايران را در چهار مبحث با عناويني چون مكتب تفسير تحت اللفظی ، مكتب تاريخي يا اجتماعي ، مكتب تحقيق آزاد علمي ، شيوه هاي تفسيري در حقوق ايران مورد بحث قرارداده است و فصل سوم در دو مبحث ؛ فنون استنباط ، امارات و اصول استنباط را بیان کرده است
کتاب اندیشه های حقوقی (3) حقوق تجارت نوشته : دکتر امیر حسین فخاری انتشارات مجد – چاپ دوم- 1389
این کتاب مشتمل بر مقالات مرحوم دکتر فخاری استاد دانشگاه شهید بهشتی است که در موضوعات مختلف حقوق تجارت نگارش یافته است این کتاب 13 مقاله از دکتر فخاری به ترتیب زیر را در بر دارد: 1- کشتی و سفر دریایی 2- امضاء و نقش آن در صدور چک 3- در صورتی که برات دهنده ورشکسته شود ، آیا دارنده برات به عنوان طلبکار ممتاز شناخته می شود ؟ 4- مسئولیت امضاء کنندگان سند تجاری 5- ضامن در چک 6- داوری ، ابزاری جهت سوء استفاده 7- نگاهی به رای اصراری شماره 3 سال 1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور در زمینه انعقاد قرارداد حمل و نقل توسط نماینده 8- تاریخ صدور چک چه تاریخی است 9- استفاده از چک برای کلاهبرداری 10- امضای شخص ثالث در ظهر سند تجاری ظهور در ضمانت دارد یا ظهر نویسی؟ 11- لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارۀ برات به رویت و سفته عند المطالبه 12- ملاحظاتی درباره اوراق موسوم به دستور پرداخت 13- نقد و بررسی رای داوری
اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی نویسنده : دکتر محسن محسنی ناشر : شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1389
کتاب حاضر رساله دکتری نویسنده در حقوق خصوصی دانشگاه تهران است در 3 بخش تهیه و تدوین شده است . بخش اول شناخت دادرسی مدنی و تبیین فن و نظریه اداره جریان آن را بیان می کند که در فصل نخست آن مفهوم ، عناصر و ویژگیهای دادرسی و در فصل دوم فن و نظریه اداره جریان دادرسی مورد بحث قرار گرفته است . بخش دوم به همکاری قاضی و طرفین در ادارۀ دادرسی مدنی اختصاص دارد مشتمل بر دو فصل ؛ فصل اول همکاری قاضی و طرفین در اداره رسیدگی مدنی و فصل دوم همکاری قاضی و طرفین در ادارۀ موضوع دعوای مدنی بخش سوم ناظر به تضمینات بنیادین دادگستری درست در ادارۀ جریان دادرسی مدنی که این بخش نیز مشتمل بر دو فصل است . فصل اول : همکاری طرفین و قاضی در اداره تقابلی دادرسی مدنی فصل دوم : همکاری طرفین و قاضی در ادارۀ کارای جریان دادرسی مدنی
حقوق نمایندگی نوشته هادی حاجیانی انتشارات دانش نگار- چاپ اول – پاییز 1386 - قیمت 6500 تومان
این کتاب در دو باب ، نمایندگی مدنی و نمایندگی تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در باب اول موضوع نمایندگی مدنی ، مفهوم و ماهیت آن ، قواعد عمومی ، نمایندگی از شخص حقوقی ، و در باب دوم ، کلیات نمایندگی تجاری ( مشتمل بر مفهوم و ماهیت ، اقسام نمایندگی ، قواعد عمومی نمایندگی تجاری ، نمایندگی افشاء نشده ، زوال نمایندگی تجاری ) ، نمایندگی غیر مستقل تجارتی ( حق العمل کاری – دلالی – متصدی حمل و نقل – قائم مقام تجاری – وکالت تجاری- عاملیت تجاری – نمایندگی تجاری از شرکتهای تجاری موضوع مدیریت در شرکتهای تجارتی – نمایندگی در اسناد تجاری ) و نهایتاً نمایندگی مستقل تجارتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران نوشته : محمد شمعی انتشارات دستان – چاپ اول 1388 قیمت :4400 تومان
قرارداد اداری به قراردادی اطلاق می شود که دولت ، دستگاههای اداری دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و به طور کلی نهادهای عمومی با استفاده از قدرت عمومی و به منظور انجام یک خدمت عمومی منعقد می نمایند . این کتاب مشتمل بر 3 فصل است . در فصل اول کلیات موضوع شامل تعریف و ویژگیها و انواع قراردادهای اداری و ماهیت آنها مورد بحث قرار گرفته و اصول حاکم بر خدمات عمومی نیز توضیح داده شده است فصل دوم کتاب به تفاوت بین قراردادهای اداری و خصوصی از جهت انعقاد قرارداد پرداخته است و در فصل سوم تفاوت قراردادهای اداری و خصوصی از جهت عوامل موثر در اجرای قرارداد توضیح داده شده است . در ضمائم کتاب نیز شرایط عمومی پیمان و قانون برگزاری مناقصات آمده است .
مبانی حقوقی پیمان نوشته : ابراهیم اسماعیلی هریسی چاپ پنجم 1389 - ناشر : انتشارات جاودانه ، جنگل
این کتاب مشتمل بر دو بخش است . در بخش اول موافقتنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در بخش دوم طی 5 فصل مواد مختلف شرایط عمومی پیمان بررسی شده است . فصول پنجگانه این بخش عبارتند از : فصل اول : تعاریف و مفاهیم فصل دوم : تائیدات و تعهدات پیمانکار فصل سوم : تعهدات و اختیارات کارفرما فصل چهارم : تضمین ، پرداخت ، تحویل کالا فصل پنجم : حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلیق ، هزینه تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حساب ، حل اختلاف در انتها نیز شرایط خصوصی پیمان بیان شده است . شرایط عمومی پیمان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) تهیه و تدوین شده و در قراردادهای پیمانکاری دولتی استفاده از آن الزامی است ولی امروزه به مدلی جا افتاده ، مستمر و ثابت برای تنظیم روابط حقوقی ناشی از قراردادهای پیمانکاری بدل شده است و اختصاص به بخش دولتی ندارد و این کتاب شرایط عمومی پیمان را بطور کامل و بنحو مفصل و مسبوط مورد بحث و بررسی قرار داده است .
کتاب حقوق کودک-مجموعه مقالاتی از اساتید- منتشر از مرکز و کرسی حقوق بشر ،صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی -نشر سنا مرداد ماه 1388-قیمت 3900
جدید ترین کتب منتشر شده توسط مرکز و کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی ، کتاب "حقوق کودک" می باشد. در این کتاب که کارگروه حقوق کودک گروه حقوق بشر مرکز آن را تدوین نموده است؛ مجموعه ایی از مقالات اساتید می باشد در ابتدای کتاب می توانیم دیباچه ی دکتر جعفر کوشا رئیس مرکز و کرسی را بخوانیم.در ادامه آقای دکتر باقر انصاری به عنوان مدیر گروه حقوق بشر، مقدمه ای را برای کتاب نگاشته اند.مقاله ی اول کتاب با عنوان بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی.. نوشته ی آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است.عنوان مقاله ی دوم،جهت گیری اخیر حقوق کیفری صغار فرانسه است که سیلوی سیمامونتی آن را به نگارش در آورده اند و آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی آن را ترجمه کرده اند.ایشان مطلب دیگری را نیز با عنوان صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه نوشته ی آقای ژان ایوسال ترجمه نموده اند که در این مجموعه به چشم می خورد.دکتر علی نجفی توانا نیز نوشته ی مریل گیاکوپلی با عنوان وضعیت حقوقی طفل در حقوق مدنی فرانسه را ترجمه نموده اند.
راهنمای تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی نوشته محمدرضا رحمت – نشر میزان- چاپ اول- تابستان 1389
این کتاب مشتمل بر 3 بخش است در بخش اول نمونه قرارداد وکالت ، فرم وکالتنامه ، قرارداد استخدام – قرارداد خرید ، قرارداد اجاره ، قراردادپیمانکاری ، قرارداد لیزینگ خودرو و قرارداد مشاوره و همچنین اساسنامه شرکت به دو زبان فارسی و انگلیسی گذاشته شده و در بخش دوم اصطلاحات قراردادی و بازرگانی بیان شده و در بخش سوم لغت نامه اصطلاحی و تشریحی فارسی – انگلیسی آمده است .
مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی نوشته : دکتر حسین پیران – کتابخانه گنج دانش – چاپ اول – 1389
در مقدمه کتاب توضیح داده شده که سرمایه گذاری بین المللی معادل سرمایه گذاری خارجی است . در فصل اول این کتاب ، مفاهیم و تعاریف سرمایه گذاری بین المللی توضیح داده شده است . در فصل دوم در بیان در بیان تاریخی موضوع ، تاریخچه مختصری از سرمایه گذاری بین المللی بیان شده و عوامل جذب سرمایه خارجی نیز شمرده شده و تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران بیان شده است . در فصل دوم اصول و قواعد حقوقی ناظر به سرمایه گذاری بین المللی و در فصل چهارم و پنجم به ترتیب معاهدات دو جانبه برای تسهیل سرمایه گذاری بین المللی و سرمایه گذاری بین المللی و ابزارهای داخلی بحث شده است . در فصل ششم تلاشهای بین المللی برای تنظیم اصول سرمایه گذاری و در فصل هفتم ملی کردن و سلب مالکیت سرمایه های خارجی مورد بحث قرار گرفته است . در فصل هشتم مصادره غیر مستقیم ، فصل نهم روشهای ارزیابی اموال در سلب مالکیت و نهایتاً در فصل دهم ؛ حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بیان شده است .
کتاب : روش تحقیق در حقوق نوشته مایک مک کانویل – وین هنگ چوییترجمه دکتر نادر هوشمندیار – انتشارات هزاره سوم – چاپ یکم- بهار 1389
آنچه در این کتاب مورد بحث قرار گرفته ، روش پژوهش کاربردی در زمینه های مختلف حقوقی است . هدف اصلی کتاب ، معرفی برخی روش شناسی ها ، رویکردها و ابزارهای بنیادی پژوهش در ارتباط با زمینه های گوناگون حقوقی است هر فصل با بررسی روش شناسی های کیفی و کمی مرتبط با کلیه حوزه های پژوهش حقوقی ، یا با طرح حوزه هایی متنوع مانند حقوق بین الملل ، مالکیت معنوی ، حقوق عمومی ، حقوق عمومی و عدالت جزایی که به کارگیری مهارت های خاصی را شرح می دهند ، شیوه های پژوهشی ویژه ای را معرفی می کند.
کتاب مکتب های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی نوشته دکتر کامران آقایی چاپ اول – زمستان 1388 – بنیاد حقوقی میزان – قیمت 6500 تومان
این کتاب که در واقع پایان نامه دکتری نویسنده است ، مشتمل بر سه بخش است . بخش اول به بیان مکتب های تفسیری می پردازد در بخش دوم هرمنوتیک و نظریه تفسیر بیان شده که مشتمل بر سه فصل است . فصل اول هرمنوتیک به عنوان روش فهم ، فصل دوم چرخش هرمنوتیکی و تقدم تفسیر بر فهم و فصل سوم معرفت شناسی تفسیری در اسلام را بیان نموده است . در بخش سوم هرمنوتیک و حقوق در طی سه فصل بیان شده است . فصل اول : در نسبت میان حقوق و هرمنوتیک فصل دوم : مکتب تفسیری دورکین فصل سوم : پست مدرنیسم حقوقی و هرمنوتیک حقوقی
کتاب اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مولفین : دکتر مجید غمامی – حسن محسنی چاپ اول – پاییز 1386 – بنیاد حقوقی میزان – قیمت 4400 تومان
این کتاب در واقع بررسی تطبیقی اصول آیین دادرسی مدنی فراملی است که توسط موسسه حقوقی آمریکا و موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم در سال 2004 تدوین شده است . کتاب ، مشتمل بر یک مقدمه و معرفی موضوع و دو بخش است . در بخش اول اصول آیین دادرسی مدنی فراملی جدا جدا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در بخش دوم نیز متون اصول آیین دادرسی مدنی فراملی به زبانهای فرانسه ، انگلیسی و فارسی و همچنین متن قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی به زبان انگلیسی آوره شده است .
حقوق اسرار تجاری - نوشته ابراهیم رهبری چاپ اول – انتشارات سمت – سال 1388 – قیمت 31000ريال
اسرار تجاری از مصادیق نسبتاً جدید حقوق مالکیتهای فکری است که ویژگیهای ، شرایط و اوصاف خاصی دارد که گاه ، آن را از بقیه مصادیق حقوق مالکیت فکری جدا می سازد . این کتاب در سه بخش به بیان چگونگی حمایت از اطلاعات و اسرار تجاری می پردازد . - در بخش اول تحت عنوان شناخت اسرار تجاری ، مفهوم شناسی اسرار تجاری و مقایسه اسرار تجاری با بقیه مصادیق حقوق مالیتهای فکری مورد بررسی قرار گرفته است . - در بخش دوم قواعد ماهوی حمایت از اسرار تجاری در 5 فصل بیان شده است که این فصول به ترتیب عبارتند از ؛ مبانی موجهه حمایت از اسرار تجاری ، حمایت از اسرار تجاری در روابط امانی ، حمایت از اسرار تجاری به موجب قراردادهای محدود کننده ، حمایت از اسرار تجاری در صورت فقدان رابطه قراردادی و بالاخره حمایت بین المللی و حمایت کیفری از اسرار تجاری . - در بخش سوم قواعد شکلی حمایت از اسرار تجاری مورد بحث قرار گرفته و در فصل اول آن دعاوی اسرار تجاری و در فصل دوم ، وسایل جبران خسارت در دعاوی اسرار تجاری بیان شده است
حقوق مدنی – قراردادهای ویژه نوشته دکتر سید محمود کاشانی -نشر میزان چاپ اول 1388- قیمت 75000ريال
این کتاب مشتمل بر 392 صفحه و در بردارنده مطالبی راجع به اشاعه ، شرکت مدنی ، تقسیم مال مشترک ، ودیعه ، وکالت و تضمین های بدهی می باشد . قراردادهای ویژه عنوان جایگزین و غیر عربی است که نویسنده کتاب به جای واژه عقود معینه به کار برده و این حرکت را گامی در جهت پارسی کردن هر چه بیشتر متون حقوقی و رسمی و همچنین عرفی کردن حقوق مدنی می دانند .
بر منهج عدل ( مقالات اهداء شده به استاد ناصر کاتوزیان ) – به سعی دکتر حسن جعفری تبار
کتاب بر منهج عدل ( مقالات اهداء شده به استاد ناصر کاتوزیان ) – به سعی دکتر حسن جعفری تبار انتشارات دانشگاه تهران – چاپ اول سال 1388 –671 صفحه – قیمت 95000ريال این کتاب دربردارنده مقالات شاگردان و همکاران دکتر ناصر کاتوزیان است که به وی اهداء شده است . کتاب مشتمل بر 3 فصل است . فصل اول فلسفه حقوقی که در بردارنده مقالاتی از دکتر فلسفی دکتر محقق داماد ، دکتر راسخ ، دکتر کیوانفر و دکتر جعفری تبار در باب فلسفه حقوق می باشد . فصل دوم حقوق خصوصی ، مشتمل بر مقالاتی از آقای دکتر صفایی ، دکتر سیفی ، دکتر درودیان ، دکتر ایزانلو ، دکتر کریمی ، دکتر میرزا نژاد ، دکتر غمامی ، دکتر جنیدی ، دکتر بادینی ، دکتر اخلاقی و دکتر جعفری تبار در باب مسائل مختلف حقوق خصوصی می باشد . فصل سوم درباره استاد کاتوزیان که در بردارنده نوشتجات و خاطرات و توصیفات آقای دکتر درودیان ، دکتر فلسفی ، دکتر حسین آبادی ، دکتر منصوریان ، دکتر جنیدی ، دکتر افتخار جهرمی ، دکتر جلیلوند ، آقای محمد حسین ساکت ،آقای محمد علی نوری و دکتر محقق در مورد دکتر کاتوزیان می باشد . و در انتهای این فصل ، اشعاری که دوستان و همکاران دکتر در وصف او سروده اند نیز آورده شده است .
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.