قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

حقوق متقاضی ثبت پس از تسلیم اظهارنامه و پس از ثبت علامت

الف - حقوق متقاضی پس از تسلیم اظهارنامه و قبل از ثبت
پس از انتشار اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد شد و در صورتی که متقاضی ثبت ، درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده ، دعوایی مطرح نماید و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت ، تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .

ب - حقوق متقاضی پس از ثبت علامت

الف - استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد .
ب - مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید .
ج - حق اقامه دعوی برای مالک در مورد استفاده از علامتی که شبیه علامت ثبت شده بوده و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه ، باعث گمراهی عمومی می گردد نیز مفروض است .
د - حقوق ناشی از ثبت علامت مشمول اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی که توسط مالک علامت یا با موافقت او وارد بازار ایران شده و عرضه می گردد ، نمی شود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.