قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اقدامات اداری جهت بررسی تقاضای ثبت علامت تجاری و ثبت آن

مرجع ثبت پس از وصول اظهارنامه ، ظرف 30 روز از تاریخ وصول ، آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و قانونی ، مطابق با قانون و آیین نامه مربوطه بررسی می کند و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی را نیز مورد بررسی قرار می دهد .

ایرادات و رفع نقص اظهارنامه :
مرجع ثبت پس از بررسی ، در صورتی که اظهارنامه و یا ضمائم دارای ایرادات و نواقصی باشد ، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزئیات به متقاضی ابلاغ می کند تا در ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید .
توجه : مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم ایران ، 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور ،60 روز از زمان ابلاغ می باشد.

در صورتی که متقاضی در مهلت مقرر به هر علتی ، نقایص اعلامی را رفع ننماید ، مرجع ثبت ، اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد نمود .

مرجع ثبت در صورت پذیرش اظهارنامه ثبت علامت ، مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند و آگهی مشتمل بر مواردی چون تاریخ و شماره اظهارنامه ، در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صورت گرفته است ، نمونه علامت ، اجزاء علامت با ذکر رنگ ( در صورتی که رنگ به عنوان صفت یا ویژگی علامت باشد ) نام و نشانی متقاضی یا نماینده قانونی ، فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها مورد استفاده قرار می گیرد ، با ذکر طبقه یا طبقات مربوطه طبق طبقه بندی بین المللی منتشر می نماید .

در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز از دریافت ابلاغ ، هزینه انتشار آگهی را پرداخت نکند ، اظهارنامه باطل تلقی خواهد شد .

ثبت علامت :
پس از انتشار آگهی ثبت علامت و تحویل نسخه منتشر شده توسط متقاضی به مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ انتشار ، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد که تمامی شرایط قانونی رعایت شده است و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است ، علامت را پس از پرداخت هزینه های مربوطه در دفتر ثبت علامت ، ثبت می کند .

متقاضی باید ظرف مهلت 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت ، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق ، اظهارنامه باطل تلقی می شود . این مهلت برای متقاضیان خارج از کشور 60 روز می باشد .

ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد :

 1. اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت
 2. اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود
 3. الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است .
 4. تعیین اجزاء علامت با ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد .
 5. تاریخ کامل ( ساعت ، روز ، ماه و سال ) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت
 6. فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود ، با اشاره به طبقه یا طبقات آنها طبق طبقه بندی بین المللی
 7. در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن ، تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
 8. مدت اعتبار ثبت علامت .

توجه : مهلت مقرر برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

توجه : در دفتر ثبت برای هر علامت دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به علامت صورت می گیرد ، در صفحات دفتر مزبور قید می گردد . در صورت تکمیل مندرجات ، به امضا مالک علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری می رسد .
و مرجع ثبت ظرف 30 روز پس از ثبت علامت ، آگهی حاوی موارد ذیل را جهت اطلاع عمومی منتشر می نماید :

 1. اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت
 2. اسم و نشانی نماینده قانونی او ، در صورت وجود
 3. الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده باشد .
 4. تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ ، در صورتیکه رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد
 5. تاریخ کامل ( ساعت ، روز ، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت
 6. فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود ، با اشاره به طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی
 7. در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن ، تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
 8. مدت اعتبار ثبت علامت

توجه : در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده توسط روزنامه رسمی به مرجع ثبت ، ظرف مهلت 30 روز ، اظهارنامه باطل تلقی خواهد شد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.