قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

تغییرات علامت ثبت شده

هر نوع تغییر راجع به اسم ، نشانی ، تابعیت و اقامتگاه یا اعطا اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال مالکیت علامت و یا اعراض از علامت ثبت شده باید کتباً به مرجع ثبت اعلام شود .

در صورتیکه در طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید ، مالک علامت می تواند با درخواستی از مرجع ثبت ، اعمال تغییرات مذکور را در گواهینامه ثبت علامت تقاضا نماید. کلیه تغییرات و فعل و انفعالات ، فسخ و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص به ثبت علامت ، ثبت می شود و در ظهر گواهینامه علامت درج می گردد و به استثنای تغییر نشانی ، به هزینه ذی نفع ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود .
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند ، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند .

ثبت تغییرات مذکور منوط به پرداخت حق ثبت تغییرات مطابق جدول هزینه ها برای شخص حقیقی به مبلغ 50,000 ريال و شخص حقوقی 100,000 ريال می باشد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.