قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

گواهی نامه ثبت علامت و تمدید اعتبار آن

پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل نسخه منتشر شده توسط روزنامه رسمی ، گواهینامه ای حاوی : اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت ، الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است ، تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ( در صورتیکه رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد) ، تاریخ کامل ( ساعت ، روز ، ماه ،سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت ، فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود ، با اشاره به طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی ، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن ، تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم و همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن ، صادر گردیده و پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علائم تجاری ، به مالک علامت یا نماینده قانونی او تسلیم می شود .

تمدید اعتبار ثبت علامت

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد .

این مدت با درخواست مالک با پرداخت هزینه معادل حق ثبت علامت برای دوره های متوالی ده ساله قابل تمدید است .

درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت :

درخواست تمدید ثبت علامت باید حاوی مطالب ذیل باشد :

  1. شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است .
  2. طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است .
  3. اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی ، در صورتیکه درخواست توسط نماینده قانونی به عمل بیاید.

این درخواست در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضا به مرجع ثبت تسلیم می شود مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم ، آن را در دفتر مربوطه وارد و بر روی هر یک از نسخ درخواست ، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است ، بعد از امضا و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد می نماید .

درخواست تمدید ثبت در صورتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید آن پرداخت شده باشد .

مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید ، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است ، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر ، تسلیم مرجع ثبت نماید .

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت :

  1. مدارک ثبت هویت متقاضی
  2. حداقل شش نمونه از علامت
  3. رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
  4. مدارک نمایندگی قانونی ، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید .

تمدید ثبت علامت نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود بیاورد .

تمدید ثبت علامت ، دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهینامه تمدید ثبت صادر و تسلیم مالک یا نماینده قانونی وی می گردد . گواهینامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.