قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اعتراض نسبت به ثبت علامت

هر شخص که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی پذیرش اظهارنامه ثبت علامت ، اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت تمایز میان ثبت علامت کالا یا خدمات ، با کالا و خدمات موسسه دیگر و یا ثبت علامتی که مخالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه می باشد تنظیم نموده و با توجه به موارد مذکور در ماده 32 آیین نامه ، به مرجع ثبت تسلیم نماید ، پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . به اعتراض نامه باید دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض ( که مطابق جدول هزینه ها 1,500,000 ريال برای شخص حقیقی و 3,000,000 ريال برای شخص حقوقی می باشد) ، ضمیمه شود .

در صورتی که اعتراض نامه و مدارک استنادی منضم به اعتراض نامه ، نیاز به تکمیل داشته باشد ، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتباً از متقاضی می خواهد که ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ ، نسبت به رفع نواقص اقدام نماید در غیر اینصورت اعتراض نامه باطل تلقی خواهد شد .

اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است :

اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اظهارنامه علامتی که تسلیم و ثبت گردیده است در حالتی که علامت قبلاً به نام معترض ثبت نگردیده باشد باید همزمان با اعتراض برای علامت خود ، مطابق قانون و آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت بر حسب طبقات و تمامی مخارج مربوط به آن را نیز تادیه نماید .

مرجع ثبت ظرف مهلت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض ، نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت علامت ابلاغ می نماید و متقاضی مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ، پاسخ مکتوب خود را به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید .

عدم پاسخ متقاضی در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود در این صورت و در صورتی که متقاضی کتباً به اعتراض معترض تمکین نماید ، درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده است ، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است ، نسبت به ثبت آن اقدام کند .

در صورت عدم تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ می کند و معترض مکلف است در مهلت 20 روز ، اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون ماده 170 آیین نامه نماید . در صورتی که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق ، غیر از حق مالکیت ، نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است (مگر اینکه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد) در این فرض ، معترض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد داشت چرا که کمیسیون ماده 170 آیین نامه تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید و تصمیم از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ می شود و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه های عمومی تهران می باشد .

در صورتی که اظهارنامه تسلیمی توسط معترض به هر دلیل منتهی به ثبت علامت نشود ، مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود .

توجه : در صورتی که اعتراض در کمیسیون رد شود ، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نیست.

توجه : چنان چه معترض مقیم ایران نباشد مهلت ها به دو ماه افزایش می یابد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.