قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

انتقال مالکیت اختراع ثبت شده و اعراض از آن

هر نوع انتقال گواهینامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد . درخواست کتبی باید همراه مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد :

 1. اصل گواهینامه اختراع
 2. مدارک قانونی که دلالت بر انتقال نماید
 3. مدارک نمایندگی قانونی ، در صورت وجود
 4. رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است :

 1. عنوان اختراع ، با ذکر طبقه بندی مربوط
 2. تاریخ ثبت انتقال
 3. شماره ثبت اختراع در ایران
 4. اسم ، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید
 5. اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران ( در صورت وجود)

اعراض مالک از اختراع ثبت شده :

مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید و مدارک ذیل را باید به درخواست اعراض منضم نماید

 1. اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضا مالک رسیده است .
 2. اصل گواهینامه اختراع ثبت شده
 3. مدارک نمایندگی قانونی ( در صورت وجود)
 4. رسید مربوط به پرداخت حق الثبت تغییرات

توجه : اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده ، مشروط به این است که بهره برداری از اختراع ، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است ، به دیگری واگذار نشده باشد .

در صورت اعراض ، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت ، مسترد نخواهد شد .
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده ، در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع ، ثبت و در ظهر گواهینامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی ، به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود .

توجه : موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند ثبت آن منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها برای شخص حقیقی 50,000 ريال و برای شخص حقوقی 500,000 ريال و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوطه خواهد بود .

انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطا هرگونه اجازه بهره برداری

انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطا هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید حسب مورد به درخواست کتبی منتقل الیه یا مالک اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود .

چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف ، خلاصه توصیف اختراع یا نقشه ها انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم که این اصلاحات مربوط به آنها است را دوباره تایپ کند ، به نحوی که کل آنها یک سند یکپارچه را تشکیل دهد .

توجه : اضافه کردن بین خطوط ، چسباندن ، حاشیه نویسی ، یا اصلاح به صورت زیر نویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.