قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

حقوق ناشی از ثبت اختراع
الف - بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع ، مشروط به موافقت مالک آن است . بهره برداری از اختراع به شرح ذیل می باشد :
 1. در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد :
  • ساخت ، صادرات ، واردات ، عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده
  • ذخیره به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده از فرآورده
 2. در صورتی که موضوع ثبت اختراع ، فرآیند باشد :
  • استفاده از فرآیند
  • انجام هریک از موارد مندرج در جز (1) بند الف این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآینده به دست می آید .
ب - مالک می توان با رعایت بند ج این ماده و ماده 17 ، علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف را انجام داده و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود ، به دادگاه شکایت کند .
ج - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی شود :
 1. بهره بردار ی از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود .
 2. استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها ، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی ، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می شود .
 3. بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود .
 4. بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع ، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است .
د - حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (4) بند ( ج) این ماده قید شده است ، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده ، قابل انتقال یا واگذاری است .
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.