قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اقدامات اداری در بررسی تقاضای ثبت اختراع

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط ، آن را در ظرف 6 ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی قانون و آیین نامه مربوطه بررسی می نماید .

مرجع ثبت در صومرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند از مراجع ذیربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید . مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر 3 ماه خواهد بود .

توجه : اظهار نظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست . استعلام و کسب نظر از مراجع و اشخاص مذکور می تواند بر اساس قراردادهای منعقده با آن ها صورت گیرد .

چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن ، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد ، مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند ، کتباً از متقاضی می خواهد ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید . در غیر این صورت اظهارنامه باطل تلقی خواهد شد . >

تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهینامه اختراع ، کتباً به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت هزینه ها اظهارنامه باطل تلقی می شود .

اختراع با قید مراتب در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود .

 1. شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال
 2. شماره و تاریخ ثبت اختراع
 3. اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع
 4. اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباً تقاضا نموده باشد که نامش در گواهینامه ذکر نشود .
 5. اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع
 6. عنوان اختراع
 7. طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد .
 8. در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن ، تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
 9. مدت حمایت

پس از ثبت اختراع ، آگهی مربوط به ثبت ظرف 30 روز با قید مراتب فوق در روزنامه رسمی منتشر می گردد .
آگهی مزبور به امضا رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود .

پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده به مرجع ثبت ، گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد . گواهینامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف ادعا – خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضا رئیس اداره ثبت اختراعات برسد .

گواهینامه اختراع باید حاوی نکات زیر باشد :

 1. شماره و تاریخ اظهارنامه
 2. شماره و تاریخ ثبت اختراع
 3. اسم و نشانی و تابعیت دارنده اختراع
 4. اسم ، نشانی و تابعیت مخترع ، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید .
 5. عنوان اختراع
 6. طبقه بندی بین المللی اختراع
 7. ذکر تاریخ ، شماره ، محل تسلیم اظهارنامه مقدم – در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
 8. مدت حمایت
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.