قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

تسلیم و ثبت اظهارنامه ثبت اختراع

اظهااظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود ، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود ، دارای تاریخ و امضا بوده و خواسته ، توصیف ادعا ، خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم ، نقشه های مربوطه را در برداشته باشد.
توجه : هزینه ثبت اظهارنامه مطابق جدول هزینه ها برای شخص حقیقی به مبلغ 10,000 ريال و برای شخص حقوقی ، 100,000 ريال می باشد .

در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود : عات لازم در خصوص متقاضی ، مخترع و نماینده قانونی او ، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود .

 • درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست ، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد .
 • ادعای مذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیف همادعای مذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد ، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط ، واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند . خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تغییر محدوده حمایت به آن استناد کرد .
 • توجه : متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است ، می تواند آن را مسترد کند .

  اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهد ، مربوط باشد .

  توجه : در اختراع کلی ، ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی شود . متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است :

  1. اظهارنامه خود را اصلاح کند ، مشروط بر آنکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند .در صورت اقتضاء ، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است .

  استفاده از حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس
  متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود ، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجریمتقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود ، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی ( 20 مارس 1383) و اصطلاحات بعدی آن را درخواست نماید .

  توجه : حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است و در صورت درخواست حق تقدم :

  1. اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین ، رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است ، گواهی شده باشد . و مقررات مربوطبا پذیرش درخواست حق تقدم ، حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

  توجه : در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن ، اعلامیه مذکور باطل تلقی خواهد شد .
  بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی ، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است را ارائه دهد . همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی ، متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند : ظهارنامه های خارجی ثبت شده است .

 • تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی
 • تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجی
 • تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
 • طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه
 • کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد ، ذکر ماخذ آن .
 • توجه : مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع ، 12 ماه از تاریخ تسلیم اکشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد ، ذکر ماخذ آن .

  توجه : مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع ، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود . در این مورد روز تسلیم جز مدت محسوب نخواهد شد .

  اداره مالکیت صنعتی ، تاریخ را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد ، مشروط بر اینکه اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات زیر باشد : اضا فاقد شرایط فوق بوده است ، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ ، اصلاحات لازم را انجام دهد .

  توجه : تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگراگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است ، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ ، اصلاحات لازم را انجام دهد .

  توجه : تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد ، اظهارنامه باطل تلقی خواهد شد .

  پس از قید تاریخ تقاضا ، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین نامه آن ، بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق ، اقدام لازم برای ثبت اختراع انجام می دهد در غیر اینصورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند . ل آن را به متقاضی تسلیم کند .

 • به درخواست دارنده گواهینامه اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع ، به منظور تعیین حدود حمایت اعطا شده انجام دهد ، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات ، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است ، تجاوز نکند .
 • © کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.