قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع

ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است .

اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود .
در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط ، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ، ارائه اصل مدارک مورد نیاز به همراه ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است . مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد ، می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید .

چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کاررفته در اسناد مذکور ، معادل فارسی نداشته باشند ، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند .

متقاضی باید اظهارنامه را به صورت حضوری یا با پست سفارشی به مرجع ثبت تسلیم نماید . تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام ، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد .

 1. اسم ، شماره ملی ، نشانی ، کدپستی ، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ، ذکر نام ، نوع فعالیت اقامتگاه ، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر گونه شناسه دیگر آن الزامی است .
 2. اسم ، شماره ملی ، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی ( در صورت وجود)
 3. اسم ، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها را در ایران دارند ، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد .
 4. اسم ، نشانی و شغل مخترع ، در صورتی که متقاضی ، شخص مخترع نباشد .
 5. عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل " بهتر" و غیر بوده و ترجیحاً بین سه تا 10 کلمه باشد .
 6. تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج ( در صورت درخواست حق تقدم )
 7. اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع
 8. تعداد صفحات توصیف ، ادعاها ، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها
 9. تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات
 10. تعیین ضمائم

توجه : در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی ، امضاء آنها از طرفتعیین ضمائم

توجه : در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی ، امضاء آنها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.

توجه : اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور ، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .

مدارک زیر نیز باید ضمیمه اظهارنامه شود : ا (در صورت لزوم)

 • مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
 • درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع ، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود .
 • مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود .
 • رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
 • مدارک نمایندگی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید .
 • ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است ، در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند . هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد ، ادعا یا ادعاها باید صریح و منجز بوده و دارای شرایط زیر باشند :

  1. معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آنها در صورت تعدد
  2. از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و بطور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد .
  3. ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت ، بیان نماید .
  4. جز در موارد غیر قابل اجتناب ، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند:" همان طور که در توصیف آمد" یا " همانطور که در نقشه ها نشان داده شده " خودداری شود .
  5. در صورتی که برای فهم ادعا ، ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد ، پس از بیان ادعا ، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد.
  6. مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد .

  چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد این شرایط باشد ، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ ، اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود .

  اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد ، اظهارنامه باطل تلقی خواهد شد .
  توجه : این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی ساگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد ، اظهارنامه باطل تلقی خواهد شد .
  توجه : این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع مورد استفاده قرار گیرد . در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود: بر اساس آنها ویژگیهای اختراع به بهترین شکل بیان شود .

 • در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد ، پس از توضیح خلاصه هر قسمت ، باید نشانه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد.
 • عدم بیان ارزش و مزایای اختراع
 • توجه : خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد .

  چنانچه نقشه ها ، نمودارها و جداول ، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند ، در ترسیم آنها باید نکات زیر رعایت شود :

  1. درعدم بیان ارزش و مزایای اختراع

  توجه : خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد .

  چنانچه نقشه ها ، نمودارها و جداول ، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند ، در ترسیم آنها باید نکات زیر رعایت شود : ا به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود .

 • تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد ، مگر آنکه برای فهم اختراع ، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد .
 • تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد .
 • اعداد ، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند .
 • شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آنها ارجاع داد .
 • صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد .
 • هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها
 • در صورتی که هریک از نقشه ها ، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد ، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آنها ، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد ، به نحوی از ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد .
 • سایر ضمائم اظهارنامه به جز نقشه و نمودار و جدول ، باید بر روی کاغذ دارای قطع A_4 درج گردیده و نکات ذیل در مورد آنها مراعات گردد :

  1. متن آنها به صورت تایپ شده ارائه و فاصله بین سطور بیش از 5/1 سانتی متر نباشد .
  2. فرمول های شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند .
  3. صفحات باید دارای حاشیه 3 سانتی متری در بالا و سمت راست و 2 سانتی متری از پایین و سمت چپ باشند .
  4. شماره گذاری صفحات ، باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود ، چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه ، نمودار و جدول باشد ، ابتدای آن ها باید با شماره جدید از یک شماره گذاری شوند
  5. اوراق نباید تاخورده و پاره شده باشند و باید فقط یک روی کاغذ نوشته شود .

  اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است ، مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ظرف 30 روز ارائه دهد . در صورت ارائه ، تاریخ دریافت نقشه ها ، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد در غیر اینصورت ، مرجع ثبت ، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را باطل تلقی خواهد کرد ، این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  توجه : هر صفحه از توصیف ، ادعا ، خلاصه توصیف و نقشه اخترااگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است ، مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ظرف 30 روز ارائه دهد . در صورت ارائه ، تاریخ دریافت نقشه ها ، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد در غیر اینصورت ، مرجع ثبت ، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را باطل تلقی خواهد کرد ، این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  توجه : هر صفحه از توصیف ، ادعا ، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضا گردد .

  اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کل را تشکیل می دهند مربوط باشد . در غیر اینصورت ، متقاضی می تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید . یح اشکال ، نقشه ها ، نمودارها در صورت وجود ، به نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد .
  توجه : ارجاع به شماره هایی که برای بیان ویژگی های اختراع در نقشه آمده است ، الزامی است .

 • بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین .
 • © کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.