قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع
 1. اظهارنامه ثبت باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پارگی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ، ممهور به مهرگردد.
 2. توصيف اختراع
  شرح و توصیف: مطابق ماده 10آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:
  الف - عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.
  ب - زمینه فنی اختراع مربوط.
  ج - مشکل فنی و بیان اهداف
  د - شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.
  ه - ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
  و - توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
  ز - بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.
  ح - ذکر صریح کاربرد.
  ط - توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.
 3. ادعا يا ادعاهاي اختراع
  مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد:
  الف - معقول بودن تعداد آنها.
  ب - فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.
  ج - بیان ویژگی های فنی مثبت
 4. خلاصه اي از توصيف اختراع
  خلاصه اختراع : مطابق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.
 5. نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم
  نقشه فنی : طبق ماده 15آئین نامه اجرایی ترسیم نقشه باید با رعایت نکات زیر انجام شود :
  الف - در روی کاغذ بادوام باشد
  ب - باوضوح و شفافیت کامل ترسیم شود .
  ج - تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.
  د - تا حدامکان به صورت عمودی باشد.
  ح - اعداد و حروف خوانا باشد.
  و - شامل نشانه باشد.
  ز - صفحات به ترتیب باشد.
  ح - هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.
 6. مدارك مثبت هويت متقاضي
  الف - اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
  ب - اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
 7. مدارک مثبت هویت مخترع: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع
 8. درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود
 9. مدارک مربوط به استفاده از حق تقدم:
  درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر12ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
 10. رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني
  الف - هزینه ثبت اظهارنامه برای اشخاص حقیقی مبلغ 10,000 ریال و برای اشخاص حقوقی 100,000 ریال است که باید به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)پرداخت گردد .
  ب - معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.
 11. مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.