قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اظهارنامه بین المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات

اظهارنامه بین المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می گردد ، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدأ عمل خواهد نمود .

در صورتی که در اظهارنامه های بین المللی ایران به عنوان کشور " تعیین شده " و کشور منتخب جهت ثبت بین المللی معرفی شده باشد ، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط ، تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.

توجه : علاوه بر هزینه هایی که برای ثبت بین المللی طبق معاهده پرداخت می گردد ، جهت بررسی اظهارنامه بین المللی و مدارک آن ، هزینه ای طبق جدول هزینه بالغ بر مبلغ 000/50 ريال برای شخص حقیقی و 000/500 ريال برای شخص حقوقی دریافت خواهد شد .

توجه : درصورت تایید اظهارنامه ، چگونگی ارسال آن به دفتر بین المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.