قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

مدت اعتبار طرح صنعتی و تمدید آن

مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود و این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی تمدید نمود .

درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه حق ثبت تمدید ( به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم ، برای شخص حقیقی 900,000 ريال و برای شخص حقوقی 2,700,000 ريال) به مرجع ثبت تسلیم می گردد .

درخواست تمدید ثبت ، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره به عمل خواهد آمد .

حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم برای شخص حقیقی 200,000 ريال و برای شخص حقوقی 600,000 ريال می باشد .

حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم برای شخص حقیقی 450,000 ريال و شخص حقوقی 1,350,000 ريال می باشد.

حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال سوم برای شخص حقیقی 100,000 ريال و شخص حقوقی 300,000 ريال می باشد .

درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید مشتمل بر موارد زیر باشد : شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن مورد درخواست است ، طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی با اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی (در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آمده باشد) .

مدارک مثبت هویت متقاضی ، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید ، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی ( در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید ) باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود .

تمدید ثبت طرح ، دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت طرح به عمل می آید و پس از انتشار آگهی مربوط ، گواهی نامه تمدید ثبت صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد .

گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی ، با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود .

در موقع ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ، ثبت و گواهینامه تمدید ثبت طرح صنعتی را بر اساس آن تصحیح نماید .

هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی ، به عهده مالک علامت خواهد بود .

توجه : تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود بیاورد ، مالک طرح صنعتی می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهینامه طرح صنعتی اعمال شود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.