قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

تشریفات ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد ، طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت ، در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد .

  • طرح صنعتی جدید : طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم ، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد .
  • طرح صنعتی اصیل طرحی است که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد . به نحوی که از دید یک کاربر ، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است .

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی همراه نقشه ، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا ، تشکیل دهنده طرح صنعتی می باشد و با ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود ، به صورت حضوری یا با پست سفارشی به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود و در صورتی که اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی تسلیم شده باشد ، امضاء آنها از طرف اشخاص مجاز ضروری است . و همچنین اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .

توجه : اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و به زبان فارسی با ذکر تاریخ با امضا متقاضی یا نماینده قانونی تنظیم شود .

توجه : در صورتی که اظهارنامه با پست سفارشی ارسال شود در صورت ثبت اظهارنامه ، نسخه دوم آن همراه با ضمائم ، توسط مرجع ثبت و به هزینه آن مرجع با پست سفارشی ، به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .

توجه : در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد ، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه کامل آن ها الزامی است . مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می تواند خلاصه آنها را به فارسی ضمیمه نماید . مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه ، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند و چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور ، معادل فارسی نداشته باشند ، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند .

مرجع ثبت مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت ، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است ، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ ( ساعت ، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف ، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد و ظرف 60 روز از تاریخ وصول ، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط قانونی و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات بین المللی مورد بررسی قرار می دهد .

چنانچه پس از بررسی ، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید مراتب را به صورت کتبی و با قید جزئیات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت قانونی که برای متقاضیان ایرانی تا 30 روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ می باشد ، اقدام به رفع نقص نماید.

طرح های صنعتی که قابل ثبت نمی باشند :

  1. طرح های که جدید یا اصیل نباشند .
  2. طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند .
  3. طرح هایی حاوی نمادها یا نشان های رسمی
  4. طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

در صورتی که تقاضای طرح صنعتی مورد پذیرش قرار گیرد ، مراتب کتباً به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام ، جهت پرداخت هزینه های مربوطه به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی اقدام نماید .

توجه : در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر ، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عمومی با انتشار آگهی مشتمل بر شماره و تاریخ اظهارنامه ، شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی ، اسم و نشانی طراح (مگر آنکه طراح کتباً درخواست کند که نامش ذکر نشود) ، ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد ، تعیین تاریخ ، محل و شماره حق تقدم (در صورت وجود )، تصویر یا تصاویری که طرح آن را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر ، اشاره به ماکت طرح ، (در صورت ارائه)و مدت اعتبار ، ثبت می نماید .

در صورتی که دو یا چند طرح صنعتی که مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء ، ولو مربوط به طبقات مختلف ، با هم استعمال گردند ، همه آنها را می توان در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود .

توجه : در صورتی که متقاضی ، دو اظهارنامه دارای طرح های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم نماید ، بنا به درخواست متقاضی ، مرجع ثبت می تواند یکی از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.