قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

ابطال طرح صنعتی

هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید . در این صورت باید ثابت کند طرح مذکور توصیف قانونی طرح صنعتی را بر مبنای ماده 20 این قانون نداشته و یا جدید و یا اصیل نباشد و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده ، پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست .
توجه : هر ذی نفعی می تواند از دادگاه عمومی تهران ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید .
ابطال ثبت طرح صنعتی طی دادخواستی که بتواند عدم توصیف قانونی طرح صنعتی بر مبنای ماده 20 و یا جدید و اصیل نبودن طرح و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده ، پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست را ثابت نماید ، صورت می پذیرد دادخواست ابطال ثبت طرح صنعتی باید دارای ضمائم زیر باشد :

  1. اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  2. رسیدی مبنی به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه که مطابق جدول هزینه ها برای شخص حقوقی 4,500,000 ريال و برای شخص حقیقی 3,000,000 ريال می باشد که باید به حساب صندوق دادگستری واریز گردد .
  3. وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود .

در صورتی که ثبت طرح صنعتی باطل شود ، از تاریخ ثبت ، باطل تلقی می شود و رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له ، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند ، محکوم له می تواند مخارج مزبور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند .

نکته : آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.