قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اعراض مالک از طرح صنعتی ثبت شده

مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت ، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر ، اعراض حاصل نماید و مدارک ذیل را باید به درخواست اعراض ضمیمه نماید :

  1. اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضا مالک طرح صنعتی رسیده است .
  2. اصل گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده
  3. مدارک مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات که مطابق جدول هزینه ها برای شخص حقیقی 000/50 ريال و برای شخص حقوقی 000/150 ريال می باشد .

اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده ، مشروط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی ، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است ، به دیگری واگذار نشده باشد.
در صورت اعراض ، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد .
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی ، ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی ، به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود .
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند و ثبت آنها منوط به پرداخت هزینه ها و در صورت لزوم ، هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.