قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

گواهینامه ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد و پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی های مربوط به آن و تحویل نسخه منتشر شده به مرجع ثبت ، گواهی نامه که حاوی تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه ، تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح ها ، اسم و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح ، اسم ، نشانی و تابعیت طراح( مگر اینکه طراح کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید ) ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن ها می باشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گرفته است ، مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن ، ذکر تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم ( در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن ) تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن آن می باشد ، صادر می نماید .
این گواهی نامه به امضای رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی خواهد رسید .

تغییرات طرح صنعتی ثبت شده

مالک طرح صنعتی مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ، نشانی و تابعیت و اقامتگاه یا اعطا اجازه بهره برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح ثبت شده را کتباً همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید .

نکته : چنانچه در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید ، مالک طرح صنعتی می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهینامه طرح صنعتی اعمال شود .

واگذاری اجازه بهره برداری طرح صنعتی

در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند ، مدارک و اسناد رسمی ثبت این اجازه را نیز باید جهت ثبت در دفتر مربوطه به مرجع ثبت ارائه دهد .

نکته : مرجع ثبت مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ ، لکن اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.